Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Odozvdávanie ocenenia prof. Viere Bačovej.

Najvyššie ocenenia osobnostiam SAV

27. 11. 2016 | zhliadnuté 1687-krát

Dve zlaté medaily Slovenskej akadémie vied a Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách si prevzali v piatok 25. novembra významné osobnosti akademického života.

Čoraz nástojčivejšie sa v modernom prudko sa rozvíjajúcom svete potvrdzuje, že technológie predbehli ľudské myslenie a pociťujeme, že nemáme ochranné mechanizmy, ako môže naša spoločnosť na progresívne technológie reagovať. Aj o tom sa diskutovalo na milej slávnosti odovzdávania ocenení osobnostiam SAV. Z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a podpredsedu SAV prof. Emila Višňovského prevzali Zlaté medaily SAV prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. a prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič DrSc. Následne ocenili PhDr. Marcelu Mikulovú, CSc. čestnou plaketou SAV.

Prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., pracovala a pracuje v SAV s prestávkami viac než štyridsať rokov. Od novembra 2007 do konca septembra 2015 zastávala pozíciu riaditeľky Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Od roku 2009 pôsobí tiež na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského s výraznou snahou výskumne i profesionálne tieto dve pracovická prepájať. V stredoeurópskom regióne je prof. Viera Bačová známa najmä rozpracovaním tém identity, kritických smerov v psychológii a psychológie rozhodovania. Dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších odborníkov kvalitatívneho prístupu v psychológii aj vďaka svojej najvýznamnejšej knihe „Súčasné smery v psychológii“. Súčasne prispela k uvedeniu a rozpracovaniu niekoľkých tém v oblasti psychológie s významným dopadom na rozvoj vedeckého poznania. Svojimi výsledkami získala uznanie doma aj v zahraničí.

Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., získal najvyššie ocenenie SAV za vynikajúce vedeckovýskumné výsledky vo viacerých oblastiach lingvistiky, najmä však v oblasti sociolingvistiky, teórie spisovného jazyka, jazykovej normy a jej kodifikácie, dejín spisovného jazyka, ako aj v oblasti fonetiky, fonológie a ortoepie. V roku 1999 sa stal riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a pozíciu zastáva aj v súčasnosti. Do aktuálnych dejín slovenskej lingvistiky sa zapísal tým, že sa významne pričinil o zlomový posun prístupu k jazyku v slovenskej lingvistickej mentálnej kultúre. Slovenská jazykoveda programovo zareagovala na paradigmatický obrat v jazykovede, na presun výskumnej pozornosti na jazyk včlenený do reálnych podmienok jeho fungovania, na jeho sociálnu podmienenosť ako jeho konštitučnú vlastnosť. Výsledky jeho výskumov zahŕňajú poznatky o reálnej podobe súčasnej spisovnej slovenčiny aj sociálnych faktoroch, ktoré určujú jej diferencovanosť a preukazujú jej životaschopnosť.

PhDr. Marcela Mikulová, CSc. pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV od roku 1989. Ťažisko jej literárnohistorického výskumu predstavuje tvorba autorov druhej generácie slovenského literárneho realizmu, okrem iných najmä Boženy Slančíkovej-Timravy, Eleny Maróthy-Šoltésovej, Terézie Vansovej, Jozefa Gregora Tajovského aj Janka Jesenského. Jej vedecký prístup charakterizuje mimoriadna koncentrovanosť, ktorá spočíva jednak v dlhoročnom tematickom sústredení na vybrané literárnohistorické obdobie, jednak vo východiskovom dôkladnom, precíznom teoretickom a literárnohistorickom štúdiu k zvoleným problémom. Charakteristickým rysom jej vedeckých výstupov je spojenie poznania archívneho materiálu so znalosťou aktuálnych teoretických trendov v širšom interdisciplinárnom zábere.

(spn)

Foto: Róbert Grznár