Aktuality

Medaily SAV si prevzali piati vedci z druhého oddelenia vied SAV

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 20.10.2016, videné 1342-krát

 

Na malej slávnosti v sídle Predsedníctva SAV si piati vedci z druhého oddelenia vied dňa 19. októbra 2016 prevzali ocenenia za svoju dlhoročnú vedeckú prácu:

Zlatú medailu SAV prof.  Ing. Eberhard Borsig, DrSc. (Ústav polymérov SAV) a Medaily SAV za podporu vedy dostali tri vedkyne a vedec z Ústavu anorganickej chémie SAV RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., RNDr. Jana Madejová, DrSc., Dr. Oľga Malkin, DrSc. a Dr. Vladimír Malkin, DrSc.

Ocenenia im odovzdal predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredsedovia SAV prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. a prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

Laudáciá na ocenené osobnosti predniesli doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.(predseda Slovenského národného komitétu IUPAC a člen predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti), prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. a prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. Na slávnosti boli prítomní aj blízki spolupracovníci a rodinní príslušníci.

Laudáciá zdôraznili predovšetkým vedecký prínos ocenených osobností. Vyberáme z nich podstatné časti.

Prof.  Ing. Eberhard Borsig, DrSc. sa vyprofiloval ako vedecká osobnosť v oblasti výskumu modifikácie polymérov chemickými postupmi; ; a to predovšetkým funkcionalizácia polymérov, sieťovanie, očkovanie (najmä polyolefínov), vytváranie vzájomne preniknutých sietí. Realizáciu týchto myšlienok spájal jeho hlavný záujem o štúdium mechanizmu a kinetiky radikálových procesov, ktoré sa využívajú pri výstavbe, ale prebiehajú v značnej miere aj pri deštrukčných a degradačných reakciách polymérov. Realizoval originálne myšlienky, ako je účinná chemická modifikácia polymérov (najmä polyolefínov) v tuhej fáze. V spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU prispel k rozpracovaniu problematiky prípravy kompozitných vlákien z polypropylénu a anorganického nanoplniva so zameraním na štúdium  vplyvu nanočastíc na pevnosť kompozitu a jeho svetelnú stabilitu s dosiahnutím  pozitívnych výsledkov. Profesor Borgis aktívne prispel a prispieva aj k aktivitám Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV (SCHS) a SNK IUPAC. Medzinárodná spolupráca ako aj spolupráca s praxou sú ďalšími zaujímavými a významnými parametrami vedeckej kariéry profesora Borsiga; len niekoľko príkladov; v oblasti medzinárodnej spolupráce. v oblasti spolupráce s praxou na Slovensku sa napríklad v súčasnosti využíva polyetylénová „podložka“, ktorá sa používa pri operáciách hlavy (v nemocnici Ružinov).

RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. sa špecializovala na fyzikálnu chémiu, zaoberala sa štruktúrnou analýzou a kryštalochémiou anorganických a organických látok. Vyprofilovala sa na medzinárodne uznávanú vedeckú osobnosť v oblasti kryštalografie. I keď svoju svoju vedeckú kariéru začala anorganickou témou – štúdiom teplotných transformácií silimanitu monokryštálovou difrakčnou metódou, vyhla sa zväzujúcej jednostrannosti a svoju schopnosť znalosti metodiky v priebehu rokov využila pri riešení štruktúr ako komplexov prechodných kovov, tak aj sacharidov. Osobitné miesto v živote dr. Gyepesovej má Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) – je jedinečným spojivom histórie a súčasnosti. V oblasti propagácie vedy je pozoruhodná jej aktivity s emisiami pamätných známok pri príležitosti Medzinárodného roku chémie 2011 a Medzinárodného roku kryštalografie 2014 so symbolikou modulovanej štruktúry.

Chemička RNDr. Jana Madejová, DrSc. sa zaoberá výskumom chemických vlastností ílov a ílových materiálov, ich charakterizáciou a chemickými modifikáciami predovšetkým pomocou infračervenej (IČ) spektroskopie. V tejto metodike je medzinárodne uznávanou špičkovou vedeckou osobnosťou.  Jej práce získali široký medzinárodný ohlas a možno povedať, že v oblasti interpretácie IČ spektier ílových minerálov vytvorila novú, medzinárodne uznávanú vedeckú školu. Dr. Madejová ukázala, že IČ spektroskópia môže byť efektívne využitá nielen ako analytická metóda pri identifikácii zložiek ílových hornín, ale umožňuje získať aj nové poznatky o zložení, štruktúre a vlastnostiach ílových minerálov. Jej osobitným prínosom je využitie metódy IČ spektroskopie v blízkej oblasti pri riešení otázok súvisiacich so štruktúrou pôvodných a modifikovaných ílových minerálov. V súčasnosti je  zástupkyňou vedúceho oddelenia hydrosilikátov v Ústave anorganickej chémie SAV a predsedníčkou Vedeckej rady. Od roku 2008 je členkou Komisie VEGA pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie a od 2014 členkou Rady pre prírodné vedy APVV. Od roku 2010 je členkou Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy. Od roku 2008 pôsobí aj vo funkcii predsedníčky Slovenskej ílovej spoločnosti. Významným uznaním kvality jej vedeckej práce je pôsobenie ako asociovanej editorky v najvýznamnejšom svetovom časopise o íloch Clays and Clay Minerals vydávanom The Clay Minerals Society (USA).

Dr. Oľga Malkin, DrSc. Dr. Vladimír Malkin, DrSc. študovali na Novosibírskej univerzite v Rusku – dr. Oľga Malkin matematiku, dr. Vladimír Malkin fyziku, a ich cesta vedeckým svetom viedla z Ruskej federácie do Nemecka a Kanady až po pôsobenie na Slovensku, kde obaja získali tituly DrSc. V Slovenskej akadémii vied – v posledných rokoch na jednom pracovisku – tvoria aj spoločný vedecký tím. Zameriavajú sa na vývoj metód s cieľom dosiahnuť predpovednú schopnosť experimentu, na výpočty parametrov súvisiacich s magnetickými vlastnosťami v parametroch spektier jadrovej magnetickej rezonancie a elektrónovej spinovej rezonancie. Vedecké výpočty a postupy manželov Malkinovcov pomáhajú vedcom  dosiahnuť ďalšie méty vedeckého poznania. Obaja, resp. každý z nich publikoval okolo 80 vedeckých článkov, ktoré mali vyše 4 tisíc citácií.  Manželia Malkinovci nielen výrazne pozdvihli „scientometriu“ SAV, ale  boli tými, ktorí do Ústavu anorganickej chémie priviedli prvých zahraničných doktorandov.

Ľ. S.
Fotografie: Vladimír Šimíček

Príloha

Držitelia Medaily za podporu vedy SAV: Oľga Malkin, Vladimír Malkin, Dalma Gyepesová a Jana Madejová (všetci z Ústavu anorganickej chémie SAV) a držiteľ Zladej medaily SAV Eberhard Borsig z Ústavu polymérov SAV.
Príloha

Na malej slávnosti odovzdávania medailí sa zúčastnili aj blízki spolupracovníci a príbuzní.