Aktuality

Akreditácia vedeckých pracovísk SAV sa začala

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 12.10.2016, videné 1589-krát

Vnútorakademický proces hodnotenia vedeckých organizácií SAV v roku 2016 zabezpečuje panel zahraničných expertov. Predsedníčkou hodnotiaceho meta-panelu je prof. Marja Makarow z Fínska.

Ambíciou akreditácie je zhodnotiť úroveň výskumu v jednotlivých vedeckých organizáciách s dôrazom na medzinárodnú konektivitu a nastavenie progresívnych výskumných smerovaní pre rozvoj slovenskej spoločnosti a posilnenie pozície slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore.

Hodnotiaci meta-panel má tri panely, zostavené pre hodnotenie organizácií v skupinách vied o neživej prírode, o vedách o živej prírode a chemických vedách a vo vedách o spoločnosti a kultúre. V súčasnej etape má hodnotenie dve zložky: akreditačný dotazník, ktorý organizácie vypĺňali v letnom období a prebiehajúce návštevy členov komisie na prezentačno-diskusných mítingoch akademických obcí organizácií, s osobitnou diskusiou s doktorandmi.

Hodnotenia jednotlivých panelov spoločne vyústia do formulácie odporúčaní pre SAV a vytvoria charakteristiku slovenskej vedy, jej základného výskumu a progresívneho vývoja pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Ambíciou akreditácie je tiež posilnenie našej pozície v európskom výskumnom priestore a posilnenie reputácie SAV v slovenskej spoločnosti.

Jednotlivé panely vyhodnotia svoje zistenia, ktoré vyústia do formulácie záverečných odporúčaní, očakávaných začiatkom roka 2017.

Hodnotiaci panel pre tretiu skupinu vied sa koná v týždni od 10. – 14. októbra 2016 na pracoviskách organizácií. Panelu pre hodnotenie vied o spoločnosti a kultúre predsedá prof. Milena Žic Fuchs (Chorvátsko), členmi sú prof. Balasz Kiss (Maďarsko), prof. Svend Erik Larsen (Dánsko), prof. Matti Sintonen (Fínsko), prof. Rainer Kattel (Estónsko) a prof. Sijbolt Noorda je zároveň členom súhrnného hodnotiaceho meta-panelu (Holandsko).

Po prezentačno-diskusných mítingoch panelu s riaditeľmi organizácií a ich akademickými obcami hodnotiaca komisia v sobotu 15.  októbra uzavrie „živú“ etapu hodnotenia a vypracuje písomné odporúčania. 

Na mítingoch sa zúčastňuje predsedníčka Akreditačnej komisie SAV Ing. Mária Omastová, DrSc., členovia Predsedníctva SAV a zástupcovia výboru Snemu SAV.

Podpredseda SAV pre 3. oddelenie vied SAV prof. Emil Višňovský uvádza všetky mítingy Panelu 3. O ich poslaní povedal: „Členovia meta-panelu si skompletizujú všetky informácie o pracoviskách, ktoré dostali v dotazníkoch, majú príležitosť vyjasniť si problémové oblasti a doplniť si písomné materiály. Priama prezentácia v jednotlivých ústavoch sa rôzni, naživo sa akcentujú silné i slabšie stránky, podľa nich sa odvíja diskusia o aktuálnych problémoch. Panel  sa oboznamuje s minulosťou výskumu, avšak svoju pozornosť zameriava na budúcnosť – perspektívy, víziu, plány. Pozícia panelu je podporná, na základe slabých stránok hľadajúca odporúčania  a na základe silných stránok smerujúca k posilneniu medzinárodného profilu.

Zároveň však otázky môžu vzísť aj zo strany akademickej obce, napokon, členovia panelu sú naši skúsení kolegovia z rôznych odborov, ktorí podobné hodnotenia absolvovali vo viacerých krajinách Európy, a tak môžu poskytnúť spätnú väzbu a pohľad „zvonku“. Ich podnety sú tvorivé.“

Nasledovať budú prezentačno-diskusné mítingy v prvom a druhom oddelení vied SAV:

1. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu 1 prof. Pär Omling, Švédsko): 7. – 11. novembra 2016;

2. oddelenie vied SAV (vedúci hodnotiaceho panelu prof. Toivo Maimets, Estónsko): 21. – 30. novembra 2016.

Text a foto: Ľubica Suballyová

 

Príloha

Atmosféra na prezentačno-diskusnom mítingu.
Príloha

Prezentačno-diskusný míting pri akreditácii na Ústave etnológie SAV