Aktuality

Výnimočná publikácia o dynamike zmien krajiny odvodenej zo satelitných údajov

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 3.8.2016, videné 1024-krát

Publikácia editovaná doc. RNDr. Jánom Ferancom, DrSc. má atribút výnimočnosti v svetovej  geografii vďaka komplexnosti využitia satelitných údajov; tiež pre možnosti ich uplatnenia nielen v geografii, ale aj v ďalších odboroch vied. Monografia Dynamika zmien európskej zemskej pokrývky je prínosná pre poznávanie procesov krajinotvorby, pre geografov a ekológov, pre budúce urbanistické riešenia, pre využitie v sociálno-ekonomických štúdiách a celkovo v priestorovom plánovaní.  

Vo vydavateľstve CRC Press (USA) vychádza monografia European Landscape Dynamics /CORINE land cover data. Hlavným editorom je  doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., vedúci vedecký pracovník Geografického ústavu SAV.

Hlavný editor publikácie European Landscape Dynamics doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. je  interpretátorom a spolutvorcom metodiky zberu a vyhodnocovania údajov 25 ročného výskumu krajinnej pokrývky Európy. Získanie týchto údajov sa viaže k projektom CLC (CORINE Land Cover) v rokoch 1990, 2000, 2006 a 2012, čo vytvorilo dostatočný zdroj informácií na sledovanie zmien zemského povrchu  Európy.

Detailnosťou analýzy a hodnotenia zemského povrchu prostredníctvom 44 tried vzoriek objektov urbanizovanej krajiny, poľnohospodárskej krajiny, lesnej krajiny, močiarnej krajiny a vôd patrí Európe výnimočné miesto v celosvetovom kontexte. Predstavovaná publikácia ako prvá poskytuje pohľad na dynamiku prírodných a človekom vytvorených objektov za takmer 25 rokov. Zároveň poskytuje obraz Európy ako mozaiky rozmanitých krajín s rôznymi kultúrami a dlhou históriou premien zemského povrchu. Tieto zmeny vedci „vyčítajú“ zo satelitných snímok: vidia tak profil krajiny v premenách jej využitia, zmeny charakteru celých územných celkov až po inovácie územného plánovania krajiny.

Aký je význam takéhoto pohľadu na povrch našej krajiny, vysvetlil Ján Feranec:

„Slovensko sa zapojilo do riešenia projektov CLC v roku 1993 v rámci programu CORINE (Co-ORdination of INformation on the Environment, ktorého riešenie začalo v západoeurópskych štátoch už v roku 1985) s cieľom zabezpečiť unifikovaný zber, koordináciu a vzájomnú kompatibilitu údajov o životnom prostredí Európy. Iba takéto jednotné údaje o krajine sú zárukou operatívneho a korektného riešenia environmentálnych problémov na takom rozsiahlom území. CLC údaje za Slovensko prispeli ku skompletizovaniu vrstiev krajinnej pokrývky Európy a jej zmien v spomínaných štyroch časových horizontoch. Tieto údaje sú dostupné užívateľom na adrese Európskej environmentálnej agentúry: http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/view.“

Aký obraz premien vidíme na území Slovenska za posledných 20 rokov?

„Priestorový výskyt a intenzita zmien krajinnej pokrývky sú rozdelené do siedmych typov: postup zástavby, intenzifikácia poľnohospodárstva, extenzifikácia poľnohospodárstva, zalesňovanie, odlesňovanie, výstavba vodných nádrží a ostatné zmeny, ktoré sú prezentované prostredníctvom prehľadných máp. Na Slovensku, podobne ako inde v Európe, dominoval trend odlesňovania a pokles intenzifikácie poľnohospodárstva. Výraznejší postup rozširovania zástavby je evidentný najmä v okolí Bratislavy, podobne ako v zázemí viacerých hlavných miest európskych štátov, napr. v okolí Prahy, Sofie, Budapešti, Tallinu, Madridu, atď.“

V čom spočíva dlhoročný výskumný proces?

„Vďaka tomu, že od roku 1972 sú v činnosti satelity orientované na pravidelné snímanie zemského povrchu, bolo možné položiť základy jeho monitorovania.  Jeho podstatou je systematické meranie rôznych parametrov objektov krajiny v čase, dovoľujúce hodnotiť zmeny ich kvality a kvantity a na základe toho pochopiť procesy spôsobujúce zmeny. Výskum sa v tomto kontexte sústreďuje na hľadanie možností ako čo najspoľahlivejšie a najpresnejšie odvodiť zo satelitných údajov príslušné parametre objektov krajiny, ktoré môžu rozšíriť možnosti monitorovacích systémov. Možno konštatovať, že monitorovanie krajiny na celoeurópskej úrovni výrazne napreduje smerom k efektívnemu poskytovaniu údajov vyznačujúcich sa:

- čoraz lepšou dostupnosťou a väčšou integráciou s národnými mapovacími programami, čo lepšie prispieva k zabezpečovaniu národných a regionálnych potrieb,
- väčšou automatizáciou pri využívaní najnovších satelitných údajov,
- väčšou flexibilitou v poskytovaní údajov pre rôzne objektovo-orientované prístupy modelovania.

Akými cestami sa spájajú výsledky vedeckého výskumu a ako sa dostanú do verejného priestoru?

„Anabáza „dopracovať sa“ do pozície hlavného editora tejto publikácie začala v roku 1993, keď som sa stal členom spoločného česko-slovenského riešiteľského tímu projektu CLC1990. Následne viacročným členstvom v medzinárodnom technickom tíme projektov CLC a najmä publikovaním výsledkov získaných riešením týchto projektov vo významných karentovaných časopisoch. Jeden z nich – publikovaný v Land Use Policy (2007): CORINE land cover change detection in Europe. Case studies of the Nethetrlands and Slovakia – si všimol dr. Chandra Giri z U.S. Geological Survey. Dr. Chandra Giri bol tiež editorom monografie Remote sensing of land use and land cover: Principles and applications  (poskytla sumárny prehľad využitia údajov diaľkového prieskumu Zeme pri výskume krajinnej pokrývky a zároveň dokumentovala ich využitie v rôznych častiach sveta) a mňa požiadal prispieť do nej kapitolou Land cover and its change in Europe: 1990 – 2006. Táto kniha vyšla v roku 2012. Naša kapitola zaujala redaktorku vydavateľstva CRC Press a ponúkla možnosť rozšíriť túto kapitolu do samostatnej monografie. Podarilo sa mi zostaviť vynikajúci kolektív spolueditorov a spoluautorov (vzájomne poznajúci svoje odborné zameranie zo spolupráce na projektoch CLC, a tiež z publikovania spoločných štúdií), vďaka ktorým sa odbornej verejnosti dostáva do rúk táto cenná publikácia. Teší ma, že dlhodobé seriózne aktivity na významných európskych projektoch priniesli svoje ovocie.“

Aké je ďalšie využitie dát a možné interpretácie?

„V knihe sú obsiahnuté prehľadné príklady riešenia environmentálnych problémov Európy na báze údajov CLC. Spomenúť možno hodnotenie postupu zástavby vybraných európskych miest v rámci projektu Urban Atlas, hodnotenie fragmentácie krajiny, ekosystémové mapovanie, hodnotenie poľnohospodárskeho využitia krajiny a hodnotenie integrovaného impaktu na krajinu. Na margo knihy by som v závere konštatoval, že je určená najmä vedeckým pracovníkom a študentom z oblasti geovied, geoinformatiky, environmentalistom, územným plánovačom, ako aj ďalším odborníkom, ktorí sa zaujímajú o európsku krajinu, jej zmeny a vývoj.“

Ľubica Suballyová

________________________________________________

● European Landscape Dynamics /CORINE land cover data
(CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 2016, 337 str. 52 farebných a 45 čierno-bielych ilustrácií, ISBN 9781482244663)

Editori: Ján Feranec (Geografický ústav SAV, Bratislava), Tomáš Soukup (GISAT s.r.o., Praha, ČR), Gerard Hazeu (Alterra–Wageningen University & Research, Wageningen, Holandsko), Gabriel Jaffrain (IGN France International, Paríž, Francúzsko).

Publikácie doc. Jána Feranca, DrSc., ktoré vyšli vo Vydavateľstve Veda (po r. 2000) v slovenskom jazyku:

Krajinná pokrývka Slovenska (2001),
Slovensko očami satelitov (2010),
Meniace sa Slovensko očami satelitov (2012).

Príloha

Hlavným editorom publikácie European Landscape Dynamics /CORINE land cover data je doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.
Príloha

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.