Aktuality

Výročný seminár oddelenia vied SAV o neživej prírode

17.2.2016, otvorené 1011-krát

 

Výročný seminár štrnástich vedeckých organizácií patriacich do 1. oddelenia vied sa uskutočnil v dňoch 16. a 17. februára 2016 v Smoleniciach.

 

Zúčastnili sa ho riaditelia ústavov, predsedovia vedeckých rád ústavov a členovia Snemu SAV za 1. oddelenie vied, predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. a ďalší členovia Predsedníctva SAV.

 

Na seminári riaditelia vedeckých organizácií SAV 1. oddelenia o neživej prírode v pravidelnom výročnom termíne prezentovali profil štrnástich organizácií a ich vedecké výsledky za uplynulý rok.

 

V časti porady riaditeľov riešili viaceré témy v aktuálnom aj dlhodobejšom horizonte. Odznela diskusia o zásadách hodnotenia akreditácie vedeckých ústavov, ktoré v tomto roku pre SAV vykonajú experti v medzinárodnom paneli z externého vedeckého prostredia. Aktualizáciu programu dlhodobého rozvoja SAV 2020 predniesla podpredsedníčka SAV pre výskum RNDr. Eva Majková, DrSc. a rozpočet SAV na rok 2016 uviedol podpredseda SAV pre ekonomiku prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

 

Podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied SAV Ing. Karol Fröhlich, DrSc. otvoril diskusiu o novej iniciatíve SAV, ktorá definuje deväť výskumných programov pre budúce obdobie. "Tieto programy budeme komunikovať vo verejnosti a prezentovať ich smerom k spoločnosti a decíznej sfére. Programy budú obsahovať konkrétne výskumné témy a nimi sa budeme uchádzať o financovanie ponad bazálny garantovaný rozpočet akadémie. Sme vo fáze nastavenia koordinátorov programov a formulovania tém týchto programov, a tiež nastavíme budúcu kooperáciu jednotlivých ústavov pri ich riešení."

 

Výročné hodnotiace semináre budú nasledovať aj v druhom oddelení vied o živej prírode a chemických vedách a v treťom oddelení vied o kultúre a spoločnosti.

 

Ľubica Suballyová

Fotografie: Marcel Matiašovič

Príloha

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. pri téme akreditácie vedeckých organizácií SAV.
Príloha

Podpredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc. a Dr. Ing. František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV pri téme Spoločné výskumné programy SAV a univerzít.
Príloha

Auditórium na Výročnom seminári 1. oddelenia vied SAV v Smoleniciach.