Aktuality

Nové knižné publikácie z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 7.12.2015, videné 635-krát

V roku 2015 vyšli vo Vydavateľstve Petrus dve monografie, ktoré prinášajú nové poznatky z oblasti  kardiovaskulárneho systému a súčasne zachytávajú aktuálne trendy výskumu v tejto oblasti.

Obsah publikácií je postavený na výsledkoch vedeckej práce jednotlivých autorov, približuje široké spektrum faktorov a mechanizmov, ktoré sa podieľajú na vyvolaní hypertenzie a iných chorôb srdca a ciev, a v neposlednom rade publikácie je aj príspevkom autorov do svetovej pokladnice poznania príčin vzniku rôznych kardiovaskulárnych ochorení.

Kardiovaskulárne ochorenia – predovšetkým vysoký krvný tlak  – sú „modernou“ obdobu morových rán stredoveku. Svojou záludnosťou pripravujú o život najväčší počet obyvateľov v rozvinutých krajinách. Preto sa venuje mimoriadne veľké úsilie vyvinutiu nových diagnostických metodík a liečebných postupov na zlepšenie zdravia a kvality života, a tým sa stimulujú aj ekonomické aktivity obyvateľov. Prvým najúčinnejším a aj ekonomicky najvýhodnejším spôsobom ako dosiahnuť vytýčený cieľ je prevencia. Prevencia je predovšetkým poznanie príčinných súvislostí vedúcich k ochoreniu. Jej neoddeliteľnou časťou sú akútne a dlhodobé štúdie na experimentálnych zvieratách, ich výsledky sú prehľadne uvedené v týchto dvoch knižných publikáciách.

     Monografia Regulačné mechanizmy v patofyziológii hypertenzie (editori  František Kristek, Jozef Török a Soňa Čačányiová) pozostáva z 12 kapitol od zástupcov popredných laboratórií na Slovensku a v Českej republike – prezentujú  v nej najnovšie poznatky týkajúce sa regulačných mechanizmov v patofyziológii hypertenzie. V úvodnej kapitole je  prehľadným spôsobom zachytená história objavenia krvného obehu a mechanizmov zúčastňujúcich sa na regulácii krvného tlaku a spomínajú sa aj niektoré osobnosti z českých a slovenských pracovísk, ktoré prispeli k rozvoju kardiovaskulárnej fyziológie. Ďalšie práce sú zamerané na regulačné mechanizmy krvného tlaku, na analýzu faktorov zohrávajúcich významnú úlohu pri vzniku a rozvoji  hypertenzie a na analýzu rôznych štrukturálnych a funkčných aspektov, uplatňujúcich sa pri vzniku a pretrvávaní vysokého krvného tlaku. Publikácia si nenárokuje komplexné zachytenie problematiky, skôr sa orientuje na tie oblasti, ktoré slovenskí a českí vedci aktívne rozvíjajú, pretože v nich intenzívne pracujú.

     V monografii Štruktúra a funkcia cievnej steny v normotenzii a hypertenzii autori František Kristek a Soňa Čačányiová podávajú základné poznatky o štruktúre a funkcii najmä veľkých prívodných artérií u experimentálnych zvierat, predovšetkým u laboratórneho potkana za normálnych a niektorých patologických podmienok. Výsledky sú názorne zdokumentované elektrónovo-mikroskopickými snímkami, grafmi a tabuľkami. V prvej časti monografie je uvedená štruktúra jednotlivých zložiek cievnej steny a ich vzájomné funkčné prepojenie. Ďalšie časti sa venujú patologickým zmenám v štruktúre a funkcii cievnej steny, vyvolaným vysokým krvným tlakom pri NO deficitnej a esenciálnej hypertenzii.

     Publikácie sú určené študentom lekárskych fakúlt, doktorandom, lekárom a vedeckej komunite z príbuzných odborov, ktorá sa zaoberá výskumom kardiovaskulárneho systému. Snahou autorov bolo, aby boli úvodom a povzbudením do podrobnejšieho štúdia nielen pre tých, ktorí sa chcú hlbšie venovať niektorým otázkam spojeným so štruktúrou a funkciou kardiovaskulárneho systému, ale i pre tých, ktorým presnejšia predstava o zložení a funkcii cievneho stromu umožní lepšie pochopiť pochody prebiehajúce v iných orgánoch tela.

(r)

Fotografie: Andrea Berényiová

Príloha

Nové publikácie z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.
Príloha

Na prezentácii publikácií: doc. MUDr. Jozef Török, CSc, RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., RNDr. František Kristek, DrSc.