Aktuality

Funkcia rovnováhy postoja a chôdze človeka vo výskume, klinickej praxi a športe

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 1.10.2015, videné 1017-krát

Laboratórium regulácie motoriky (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) v septembri 2015 už po siedmykrát zorganizovalo medzinárodné sympózium (7th International Posture Symposium) zamerané na funkciu rovnováhy postoja i chôdze človeka, na poruchy pohybového aparátu a senzorických aparátov.

História sympózií venovaných rovnováhe človeka sa datuje od roku 1992. Ostatné medzinárodné sympózium prinieslo mnoho nových zaujímavých poznatkov o možnostiach analýzy postoja i chôdze a ich využití v klinickej praxi či rehabilitácii. Sympózium sa prezentovalo aj na webovej stránke www.posture.sk.

Siedme sympózium sa konalo v dňoch 6. – 9. septembra 2015 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Členstvo vo vedeckom výbore konferencie prijali medzinárodne uznávaní odborníci z oblasti výskumu rovnováhy  Prof. Dr. T. Mergner z Univerzity vo Freiburgu (Nemecko), Prof. F. Horak z Oregon Health and Science University v Portlande (USA) a Assoc. Prof. L. Chiari z Universita di Bologna (Taliansko). Vedeckú obec z oblasti športovej kinantropológie zastupovala prof. E. Zemková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK (Slovensko). Sympózium otvorila RNDr. O. Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV. Organizáciu sympózia zabezpečil kolektív mladých vedeckých pracovníkov z Laboratória regulácie motoriky ÚNPF SAV s predsedom organizačného výboru  Ing. F. Hlavačkom, CSc.

Konferencie sa aktívne zúčastnilo 72 odborníkov zo 17 krajín sveta. Na úvod sympózia zaznela vyžiadaná prednáška s názvom Multimodálny prístup k zníženiu rizika pádov: Motoricko-kognitívna súhra a jej potenciálna plasticita, ktorú predniesol Prof. J. M. Hausdorff z Tel Aviv Sourasky Medical Center (Izrael). Vo veľmi pútavom príspevku poukázal na dôležitú úlohu kognitívnych funkcií mozgu a ich interakcií s motorickými funkciami, ktoré treba brať na zreteľ pri sledovaní rizikových faktorov podieľajúcich sa na častom výskyte pádov u starších ľudí a ľudí v počiatočných štádiách neurodegeneratívnych ochorení. Zároveň predstavil nové možnosti terapeutických postupov a ich potenciál pre zlepšenie mobility i kognície, ktoré môžu významne prispieť k zníženiu výskytu pádov v rizikových skupinách.

Vedecký program sympózia tvorilo  sedem sekcií prednášok zameraných na fyziologické mechanizmy regulácie rovnováhy postoja i chôdze, počítačové modelovanie funkcie rovnováhy u zdravých jedincov aj u pacientov s rôznymi poruchami regulácie rovnováhy, zhoršenie posturálnych funkcií u seniorov a pacientov s pohybovými problémami (najmä ľudí s Parkinsonovou chorobou, pacientov trpiacich roztrúsenou sklerózou, vestibulárnych pacientov) a taktiež na metódy hodnotenia funkcie rovnováhy u športovcov v spojení s rôznymi typmi tréningov. Celkovo odznelo 42 prednášok a výsledky boli prezentované aj formou posterov.

Utorkové popoludnie bolo venované workshopom, na ktorých dve spoločnosti predstavili svoje produkty určené na záznam a analýzu postoja i chôdze v rôznych podmienkach. Zástupkyňa spoločnosti APDM Inc. prezentovala bohaté možnosti nového softvéru Mobility Lab pre záznam, analýzu a archiváciu kinematických dát nameraných pomocou miniatúrnych inerciálnych snímačov a vyzdvihla jeho výhody pre použitie vo výskume a klinickej praxi. Unikátne systémy pre zaznamenanie a analýzu plantárneho tlaku a rozloženia hmotnosti tela počas postoja, a taktiež snímače pre záznam dynamických parametrov počas pohybu demonštrovala aj spoločnosť Tekscan, Inc.

Po skončení workshopov bol pre účastníkov sympózia pripravený spoločenský program. Participanti si oddýchli od vedeckej problematiky a počas voľnočasových aktivít mali možnosť nadviazať nové priateľstvá i budúce spolupráce. Časť domácich i zahraničných hostí absolvovala prehliadku hradu Červený Kameň, iní navštívili historické centrum Trnavy, nechýbal ani odborný výklad. Tí športovejšie založení sa vydali na prechádzku v okolí Smolenického zámku či zabehli si pár kilometrov po vyznačených chodníkoch v lese. Večerný program sprevádzala ľudová hudba s cimbalom.

Vedecké príspevky zo sympózia vo forme abstraktov sú publikované v recenzovanom zborníku Abstracts of the 7th International Posture Symposium. Problematika udržiavania rovnováhy človeka v statických i dynamických podmienkach a zhoršovanie posturálnej funkcie s vyšším vekom v súvislosti so zvýšeným rizikom pádov je v súčasnosti veľmi aktuálna. Svedčí o tom fakt, že približne 30 percent seniorov nad 65 rokov má skúsenosť s pádom minimálne jedenkrát za rok. U ľudí s neurologickými poruchami sa pád vyskytne omnoho častejšie. Strach z pádu ich následne núti k zníženiu fyzickej aktivity a dochádza aj k významným sociálnym a psychologickým následkom ako sú strata sebadôvery, izolácia od spoločnosti, obmedzenie aktivít. Znížená mobilita a zhoršená schopnosť regulácie rovnováhy vo všeobecnosti negatívne ovplyvňujú kvalitu života starších ľudí, preto je výskum v tejto oblastí  nadmieru potrebný a potenciálne vysoko prínosný.

Text: RNDr. Jana Kimijanová, PhD., Laboratórium regulácie motoriky, ÚNPF SAV

Príloha

Významným členom vedeckého výboru konferencie bol i tento rok Prof. Dr. Thomas Mergner z Univerzity vo Feiburgu, ktorý sa na organizácii sympózia podieľa od jeho začiatkov v roku 1992.
Príloha

Siedme medzinárodné sympózium o rovnováhe postoja a chôdze človeka otvoril predseda organizačného výboru Ing. František Hlavačka, CSc. a riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Príloha

Úvodnú prednášku s názvom Multimodálny prístup k zníženiu rizika pádov: Motoricko-kognitívna súhra a jej potenciálna plasticita predniesol keynote speaker sympózia Prof. Jeffrey M. Hausdorff z Izraela.
Príloha

Sekciu prednášok zameranú na vplyv senzorických vstupov na udržiavanie rovnováhy predniesol Prof. Brian Day z University College London.
Príloha

Priestor na prezentáciu svojich výsledkov dostali aj študenti doktorandského štúdia, na obrázku Lennie Gandemer z Aix-Marseille University vo Francúzsku.
Príloha

Diskusia počas posterovej sekcie, spolu bolo vo forme posterov prezentovaných 30 vedeckých prác.
Príloha

Workshop spoločnosti APDM Inc. v zastúpení Prof. Fay Horak z OHSU Portland, ktorá demonštrovala možnosti nového softvéru Mobility Lab pre záznam, analýzu a uchovávanie dát nameraných bezdrôtovými snímačmi.
Príloha

Prechádzka na Záruby v okolí Smolenického zámku počas voľného utorkového popoludnia.
Príloha

Predseda organizačného výboru konferencie spolu s významnými odborníkmi v oblasti výskumu rovnováhy a hlavnými rečníkmi sympózia (zľava): Prof. Jim Frank z University of Waterloo, Assoc. Prof. Lorenzo Chiari z Universita di Bologna, Prof. Fay Horak z OHSU Portland, Ing. František Hlavačka, CSc. z Laboratória regulácie motoriky ÚNPF SAV.
Príloha

Účastníci 7. medzinárodného sympózia o postúre človeka v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.