Aktuality

Archeologický ústav na IT workshope

24.8.2015, otvorené 971-krát

 

Predstaviť uplatnenie moderných technológií v archeologickom výskume  bolo cieľom špeciálneho  IT workshopu Detskej Univerzity Komenského  17.-18. augusta 2015 v priestoroch Bratislavského hradu.

 

Archeologický ústav SAV aktuálne predstavil na čerstvo otvorenej výstave Veľká Morava a počiatky kresťanstva  sprístupnenej na bratislavskom hrade (hlavní organizátori Archeologický ústav AV ČR Brno a Moravské zemské muzeum) najvzácnejšie nálezy z obdobia Veľkej Moravy. Preto spojili  workshop aj s odbornou prehliadkou tejto unikátnej výstavy. Podujatie odborne zastrešilo osem špecialistov z AÚ SAV a priestory poskytla NR SR a Historické múzeum SNM.

 

V prvej fáze deťom archeológovia priblížili  využite nových technológií v archeologickom výskume – od informačných systémov, cez prístroje na vyhľadávanie objektov pod zemou, letecké snímkovanie, všetky druhy skenovania – predmety, objekty letecké skeny, analytické prístroje, mikroskopy. Veľká pozornosť sa upriamila na priblíženie rôznych datovacích metód, z ktorých najmä dendrochronológia zaznamenala vďaka ústavným aktivitám obrovský progres. Výstavbu niektorých hradísk dnes už vieme datovať presne na rok, dokonca i na ročné obdobie.

 

Po výstave Veľká Morava pútali  pozornosť   pôsobivé modely, rekonštrukcie hrobov a fantastické výrobky slovanských šperkárov – náušnice, prstene a pod. Účastníci workshopu mali aj ojedinelú možnosť s odborným výkladom vidieť neprístupné časti hradného podzemia, kde sú prezentované unikátne kelto-rímske stavby  z 1. stor. pred Kr.

 

V ďalšej, praktickej časti sa študenti oboznámili  s praktickými ukážkami využitia prístrojov a IKT techniky, vrátane menšieho znalostného kvízu. Najpútavejšie boli výsledky 3D tlače archeologických nálezov a modelov, ako aj priama tlač drobných veľkomoravských ozdôb.

Deti  mali možnosť spoznať, že moderná archeológia je interdisciplinárna veda, dnes už priamo spätá s mnohými ďalšími vednými odbormi  - história, numizmatika, geológia, pedológia, geofyzika, astronómia, antropológia, zoológia, botanika, genetika, fyzika, chémia,  environmentalistika a pod.

 

Text: AÚ SAV, foto archív

Príloha

Prezentácia riaditeľa AÚ SAV M. Ruttkaya v Hudobnej sieni Bratislavského hradu
Príloha

Prehliadka výstavy Veľká Morava
Príloha

E. Čaprdová predvádza prácu so spektrometrom – určovanie zloženia kovov
Príloha

N. Salátová prezentuje využitie informačných technológií a vedomosti testuje v krátkom kvíze
Príloha

Výber z 3D modelov vytlačených v tlačiarňach
Príloha

A. Arpáš prezentuje 3D modely a ich tlač – zaniknutý hrad v Topoľčiankach
Príloha

3D tlač na tzv. malej tlačiarni FormLabs
Príloha

Takto vyzerajú vytlačené keltské spony
Príloha

Mladí vedci mohli chytiť do ruky aj unikátne nálezy
Príloha

Obdivovaný veľkomoravský šperk
Príloha

Deti mali množstvo otázok