Aktuality

Geofyzikálny prieskum mohyly Newgrange

Vložil(a): F. Tisovič, 9.12.2011, videné 800-krát

Trojčlenná geofyzikálno-geodetická skupina (doc. Roman Pašteka z Prírodovedeckej fakulty UK, Pavol Zahorec z Geofyzikálneho ústavu SAV a Juraj Papčo zo Stavebnej fakulty STU) sa v októbri tohto roku zúčastnila na geofyzikálnom výskume 4700 rokov starej mohyly na lokalite Newgrange v Írsku. Mohyla je známa existenciou podzemnej komnaty s prístupovou chodbou v jednej svojej časti, pričom zvyšná časť je neprebádaná a priťahuje veľký záujem archeológov.

Mikrogravimetrický prieskum trojice Slovákov spočíval v detailnom meraní tiažového zrýchlenia na povrchu a vo vnútri mohyly a zároveň detailnom polohovom a výškovom zameraní celého objektu vrátane podzemných priestorov. Hlavným cieľom bolo overenie metodiky vyhľadávania podzemných priestorov na už známych objektoch s perspektívou ďalšieho využitia na nepreskúmaných lokalitách.

Vzhľadom na veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky (silný vietor a nestabilný podklad) bola presnosť meraní relatívne nízka v porovnaní s podobnými meraniami v priaznivejších podmienkach, napriek tomu zvolená metodika priniesla úspech a potvrdila vhodnosť mikrogravimetrie na dané účely. Preto geofyzikálno-geodetická skupina zo Slovenska plánuje pokračovať v spolupráci pri prieskume na tejto a aj ďalších podobných lokalitách. Výskum bol realizovaný na pozvanie írskych geofyzikov a archeológov a zo slovenskej strany bol podporovaný agentúrou VEGA.

Lokalita Newgrange je známa odbornej verejnosti, rovnako je však populárna aj v širokej verejnosti v Írsku. Svedčí o tom i výrazný záujem popredných domácich médií venovaný tomuto prieskumu, viď. napr.:

rte.ie, irishexaminer, meathchronicle.

Pripravil: Pavol Zahorec, GFÚ SAV B. Bystrica

Príloha

Spoločná fotografia výskumného tímu v komnate mohyly Newgrange.
Príloha

Pohľad na mohylu Newgrange (UNESCO) s geofyzikmi na jej vrchole.
Príloha

Meranie tiažového zrýchlenia gravimetrom CG-5 na povrchu mohyly.
Príloha

Geodetické zameriavanie útrob pohrebnej komnaty.
Príloha

Merania pokračovali aj počas turistickej „prevádzky“.
Príloha

Meranie tiažového zrýchlenia gravimetrom vo vnútri mohyly.