Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Prof. Ján Slezák (vľavo) s Cenou International Academy of Cardiovascular Science za celoživotné dielo v kardiovaskulárnych vedách. Vpravo prof. Grant N. Pierce.

Medzinárodné sympózium venované prof. Jánovi Slezákovi

17. 6. 2010 | zhliadnuté 1553-krát
V dňoch 7.–9. júna bolo v Smoleniciach medzinárodné sympózium pod názvom "Advances in Cardiovascular Research", ktoré bolo venované 70. výročiu prof. Jána Slezáka.

Na úvod prvej časti sympózia podpredseda SAV doc. Albert Breier odovzdal vysoké ocenenia Slovenskej akadémie vied dvom významným zahraničným vedcom. Čestnú plaketu SAV Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách prevzal prof. Grant N. Pierce z Kanady, svetovo uznávaný srdcový fyziológ a patofyziológ, ktorý významne prispel k rozvoju srdcovocievneho výskumu aj na pracoviskách SAV. Pamätnú plaketu SAV si do Českej republiky odniesol prof. František Kolář, popredný český fyziológ, ktorý tiež významne prispieva k rozvoju a dobrým vzťahom medzi ČAV a SAV v oblasti kardiovaskulárneho výskumu. Laudácie na ich počesť predniesla podpredsedníčka SAV prof. Daniela Ježová.

Prof. Grant N. Pierce sa po dobu svojej odbornej kariéry venoval hlavne výskumu v kardiovaskulárnej oblasti. Prevažná časť z jeho viac ako 200 vedeckých publikácií, uverejnených v renomovaných, väčšinou severoamerických vedeckých žurnáloch, je venovaná problematikám ischemickej choroby srdca a najmä diabetickému srdcu. V týchto oblastiach doniesli pionierske štúdie prof. Pierceho viaceré rozhodujúce objavy, ktoré boli prelomové z hľadiska vývoja poznania a významne usmernili myslenie výskumníkov ako aj prácu klinických lekárov, ale aj Ústavu pre výskum srdca SAV. Práce prof. Pierceho získali celkove vyše 4000 citácií a početné z nich sa týkajú už aj najnovšej oblasti jeho vedeckého záujmu, vplyvu nutričných zásahov na účinnosť liečenia a prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Vzťah prof. Pierceho ku kardiovaskulárnemu výskumu na Slovensku je nadštandardný. Aktívne sa zúčastňuje na dlhoročnej zmluvnej spolupráci medzi Ústavom pre výskum srdca SAV a významnými výskumnými inštitúciami na americkom kontinente. Je autorom, alebo spoluautorom viacerých spoločných prezentácií a publikácií, ktoré z tejto spolupráce vyplývajú. Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých sympózií, ktoré na Slovensku organizuje Ústav pre výskum srdca SAV.

Prof. RNDr. F. Kolár, PhD. je riaditeľom na Oddelení vývojovej kardiológie Ústavu fyziológie AV ČR a celú svoju odbornú kariéru sa zaoberá ischémiou a reperfúziou myokardu, kardioprotekciou a antiarytmickými mechanizmami pri chronickej hypoxii a ontogenetickými aspektmi srdcovej funkcie a ischemickej tolerancie. Prakticky od začiatku svojej kariéry úzko spolupracuje s pracovníkmi SAV, najmä z Ústavu pre výskum srdca SAV o čom svedčí i množstvo spoločných publikácií, ktoré boli publikované v renomovaných CC zahraničných časopisoch.

Čestnú cenu International Academy of Cardiovascular Science (IASC) v oblasti kardiovaskulárnej vedy, medicíny a chirurgie z rúk zástupcu IASC prof. Granta N. Piercea prevzal Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. z Ústavu pre výskum srdca SAV.

Riaditeľ Ústavu pre výskum srdca SAV Ján Styk na úvod popoludňajšej časti rokovania privítal významných hostí – kanadského Chargé d´Affaires na Slovensku Georgeas Lemieuxa, vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana Čiča, predsedu Akadémie prof. Jaromíra Pastoreka a ďalších členov Predsedníctva SAV, bývalého dlhoročného predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, predstaviteľov univerzít, riaditeľov ústavov, ako aj ďalších domácich aj zahraničných hostí. Osobitne srdečne privítal jubilanta – prof. Jána Slezáka s manželkou a synom.

Potom sa za IASC ujal slova prof. Grant N. Pierce (Executive Director of Research, St. Boniface General Hospital, Professor of Physiology and Pharmacy University of Manitoba), ktorý vysoko ocenil vedecké výsledky prof. MUDr. Jána Slezáka, DrSc., Dr.h.c. a jeho pôsobenie v International Academy of Cardiovascular Science so sídlom v kanadskom Winnipegu, pripomenul rozsiahlu spoluprácu medzi touto organizáciou a slovenskými vedeckými inštitúciami a odovzdal mu Cenu International Academy of Cardiovascular Science za celoživotné dielo v kardiovaskulárnych vedách .

V ďalšej časti rokovania s odbornými príspevkami na tému vedeckej práce vystúpili viacerí spolupracovníci prof. Slezáka – prof. Zoltán Mikeš z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ako aj Narcis Tribulová a Attila Ziegelhöffer z Ústavu pre výskum srdca SAV.

Ako v laudácii na počesť jubilanta pripomenul riaditeľ Ústavu pre výskum srdca Ján Styk, prof. Ján Slezák sa narodil 24. mája 1940. Po skončení medicínskych štúdií v roku 1963 začal pracovať v Ústave experimentálnej chirurgie SAV (dnešný Ústav pre výskum srdca), kde postupne vybudoval laboratórium a neskôr oddelenie elektrónovej mikroskopie a istochémie, ktorého bol dlhoročným vedúcim. Od roku 1966 do roku 1976 bol vedeckým tajomníkom ústavu. V rokoch 1976-1988 zastával funkciu zástupcu riaditeľa ústavu, rokoch 1988-1998 bol riaditeľom ústavu. V roku 1998 ho zvolili za člena Predsedníctva SAV, v ktorom až do roku 2009 zastával funkciu prvého podpredsedu SAV. Za profesora ho prezident SR vymenoval v roku 1996. V roku 2008 mu Žilinská univerzita udelila čestnú vedeckú hodnosť "Dr.s.c."

Laudátor ďalej uviedol, že prof. Ján Slezák sa vo svojich výskumoch zameriaval na vedný odbor normálna a patologická fyziológia, experimentálna kardiológia a funkčná morfológia. Bol a ešte je zodpovedným riešiteľom mnohých domácich aj zahraničných výskumných úloh, absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov, na pozvanie prednášal na seminároch mnohých univerzít a rôznych konferenciách. Výsledky svojich výskumov publikoval celkovo v 547 prácach v odborných časopisoch, v ôsmich monografiách, piatich učebniciach a učebných textoch, jeho práce boli citované viac ako 620 krát. Je členom štyroch spoločných odborových komisií pre obhajoby doktorských a doktorandských dizertačných prác, ako aj členom ôsmich vedeckých rád a správnych rád univerzít a iných organizácií, členom ôsmich vedeckých a redakčných rád popredných domácich aj zahraničných časopisov, členom šiestich učených spoločností akadémií vied. Prakticky nepretržite už celých 47 rokov pracuje aj v pedagogickej oblasti na Lekárskej fakulte UK, od roku 1980 spolupracuje aj s Fakultou telesnej výchovy a športu UK. Ako školiteľ vychoval 14 vedeckých pracovníkov. V roku 1991 založil Slovenskú ligu (predtým hnutie) za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení pod názvom Srdce srdcu. Získal množstvo domácich aj zahraničných ocenení, medzi nimi viacero najvýznamnejších cien a vyznamenaní SAV, Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy v lekárskych vedách, Zlatú plaketu Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Zlatú plaketu Slovenskej fyziologickej spoločnosti a viacero ďalších. Je držiteľom Krištáľového krídla. Zo zahraničných získal Medailu za zásluhy IASC, ako aj čestné občianstvo kanadského mesta Winnipeg. Je členom Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied. V tomto roku v rámci súťaže o vedca roka získal ocenenie za celoživotné dielo. Je nositeľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, ktoré mu udelil prezident SR.

Prof. Štefan Luby ako dlhoročný spolupracovník jubilanta v Predsedníctve SAV vo svojom vystúpení spojenom s obrazovou prezentáciou so svojim príslovečným zmyslom pre humor s esejistickým nádychom zaspomínal na roky spoločných snažení o rozvoj Slovenskej akadémie vied a priblížil jeho osobnosť aj v širšom meradle osobných záľub a vlastností... A nevynechal ani príhodu z pobytu vo Winnipegu, kde pohotovým zákrokom zachránil chodca po zásahu bleskom. A svoje vystúpenie zakončil slovami z 2. dejstva Shakespearovho Hamleta: What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculties! In form and moving, how expresse and admirable!

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek v krátkom vystúpení ocenil predovšetkým množstvo práce, ktoré prof. Ján Slezák vykonal pre rozvoj Slovenskej akadémie vied a pripomenul jeho podiel na presadení viacerých konkrétnych požiadaviek pri rokovaniach najmä na vyššej úrovni, pri rozvoji medzinárodných aj domácich kontaktov a poďakoval za celú SAV za jeho doterajšiu prácu pre slovenskú vedu, Akadémiu aj kolegov. Do budúcnosti mu zaželal naďalej veľa neúnavnosti, vytrvalosti a "všetkého dobrého".

Na záver stretnutia prof. Zoltán Mikeš odovzdal prof. Slezákovi "Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti", Ján Klimas z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave "Medailu Farmaceutickej fakulty UK" a doc. Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre "Striebornú medailu UKF".

Čo nasledovalo potom? Možno to nazvať nekonečným maratónom blahoželaní od priateľov, spolupracovníkov aj žiakov – nuž, pripojme sa k nim spoločne a zaželajme prof. Jánovi Slezákovi veľa zdravia, síl aj šťastia v ďalších úspešných rokoch vedeckej práce!