Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Rada programu centier excelentnosti SAV

E-mail:
Zameranie komisie: Rada programu centier excelentnosti SAV (ďalej len RP CE SAV) je v zmysle Čl. XVIII Štatútu SAV pomocným orgánom Predsedníctva SAV a riadi sa vo svojej činnosti Štatútom RP CE SAV.

Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia

folder Štatút