Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Komisia SAV pre rovnosť príležitostí

Predseda: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Podpredsedníčka: JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.
Členka: prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Člen: Mgr. Martin Venhart, PhD.
Členka: prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Členka: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
Člen: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Člen: Ing. Richard Heriban, PhD.
Členka: PhDr. Jana Cviková, PhD.
Člen: Ing. Peter Švec, DrSc.
Člen: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
Člen: Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Členka: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Člen: RNDr. Michal Dubovický, CSc.
Člen: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Člen - zástupca Snem SAV: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
Tajomníčka: PhDr. Mária Malíková
E-mail:
Zameranie komisie: Posilňovanie rodovej rovnosti vo vede a výskume sa ukazuje ako jeden z účinných prostriedkov ďalšieho nielen kvantitatívneho ale aj kvalitatívneho rozvoja ľudského potenciálu v oblasti vedy a výskumu. SAV pokrýva široké spektrum disciplín a má rozmanitý charakter, vytvára teda ideálny priestor na sledovanie príčin a dôsledkov horizontálnej rodovej segregácie vo vede, čo viedlo k zriadeniu novej komisie EQUAL.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Štatút komisie

folder Členovia komisie

folder Zápisnice zo zasadnutí

folder Koncepčné materiály

folder Podporné materiály

folder Interné dokumenty

folder Archív