Komisie SAV

Informačná stránka komisie SAV

Legislatívna komisia SAV

Tajomníčka: PhDr. Mária Malíková
Člen: RNDr. Pavol Siman, PhD.
Člen: prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Člen: RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
Člen: Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
Člen: Dr. Ing. František Simančík
Členka: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Členka: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Člen: PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Člen: JUDr. Milan Brňák
Člen: Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Členka: JUDr. Glória Gajdošová
Členka: JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.
Člen: JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.
Člen: Ing. Ján Malík, CSc.
Člen: Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
Členka: RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
Členka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Zameranie komisie: Legislatívna komisia SAV ako poradný orgán Predsedníctva SAV prerokúva legislatívne koncepcie a iniciatívy SAV, vypracúva koncepciu SAV v oblasti legislatívy a predkladá ju na schválenie Predsedníctvu SAV, koordinuje vypracúvanie stanovísk SAV ku všetkým legislatívnym návrhom ÚOŠS alebo poslaneckým návrhom, ktoré sa týkajú SAV, a to v rámci prizvania SAV do medzirezortného pripomienkového konania alebo bez oficiálneho prizvania SAV.
Logo

Dokumenty komisie:

folder Členovia komisie

folder Štatút komisie