Vedecké miesto v odbore Matematiká štatistika

email:
kontakt: mathinst@mat.savba.sk
počet zobrazení: 69
Matematický ústav SAV vypisuje konkurz na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na odbor Matematická štatistika s nástupom od 1. januára 2020.

Kvalifikačné predpoklady: samostatný vedecký pracovník alebo docent.

Platové zaradenie podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Príloha č. 5.

Životopis, motivačný list, zoznam publikácií a výpis z registra trestov žiadame predložiť do 25. 10. 2019.

Dokumenty zasielajte na adresu:
Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava,
e-mail: mathinst@mat.savba.sk.


Späť na pracovné príležitosti