Výberové konanie na miesto vedúcej/vedúceho knižnice.

email:
kontakt: 02/5441 6025
počet zobrazení: 626
Ústav slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, vypisuje výberové konanie na miesto vedúcej/vedúceho knižnice.
Požadované kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa v odbore knižničná a informačná veda
Požadované osobnostné predpoklady: organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, analytické myslenie, samostatnosť, flexibilita, iniciatíva, orientácia v oblasti slovenskej literatúry

Ťažiskové okruhy pracovnej činnosti:
– navrhovanie a riadenie knižničných a informačných služieb a systémov špeciálnej knižnice so zreteľom na uspokojovanie potrieb jej používateľov;
– praktická realizácia akvizičnej stratégie špeciálnej knižnice: výber a nákup knižničných materiálov do fondu, akvizícia a sprístupňovanie e-dokumentov, katalogizácia a klasifikácia knižničných materiálov – spracovanie v systéme ARL, digitalizácia zbierok a budovanie digitálnej knižnice;
– vytváranie a udržiavanie databáz pre potreby špeciálnej knižnice a jej používateľov;
– poskytovanie referenčných služieb a vybavovanie žiadostí o MVS a MMVS;
– priebežné sledovanie a zavádzanie najnovších trendov v informačnej profesii a súvisiacich technológiách, metodologické usmerňovanie bibliografických prác, spracovanie citačných a scientometrických analýz, perspektívne príprava projektov z oblasti informačných služieb;
– vyhodnocovanie knižničných služieb a systémov a meranie ich výkonnosti;
– zabezpečovanie informačného vzdelávania používateľov špeciálnej knižnice a zvyšovanie ich informačnej gramotnosti.

Požadované dokumenty: štruktúrovaný životopis

Žiadosť o zaradenie do výberového konania zašlite, prosím, najneskôr do 30. 8. 2019 v elektronickej podobe na adresu: Veronika.Kubickova@savba.sk, predmet správy: „Konkurz - Knižnica“, alebo poštou na adresu Ústav slovenskej literatúry SAV, sekretariát riaditeľky, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, s označením v ľavom rohu obálky „Konkurz - Knižnica“.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz, ktorého termín bude oznámený dodatočne.

Predpokladaný nástup na pozíciu je 1. 11. 2019 (alebo podľa dohody), plat v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 318/2018 Z. z.).


Späť na pracovné príležitosti