Samostatný vedecký pracovník pre Oddelenie bunkovej farmakológie a toxikológie

email:
kontakt:
počet zobrazení: 175
Špecializácia v oblasti implementácie in vitro metód pre redukciu a nahradenie in vivo testov v toxikológii, farmakológii a základnom výskume. Požadujeme schopnosť samostatného riešenia vedeckých úloh a využitie rekonštrukčných tkanivových modelov pri hodnotení rizika. Minimálna 5-ročná prax v oblasti toxikológie in vitro je vítaná.

Ponúkame prácu na zaujímavej problematike, tvorivé pracovné prostredie a možnosti odborného rastu.

Špecifikácia pracovného pomeru:
100% úväzok

Pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.cem.sav.sk/

Platové podmienky:
Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019. Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.

Odborné požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v relevantnom študijnom odbore farmakológie, toxikológie, biotechnológií na FCHPT STU, LF UK, PriF UK resp. ekvivalent,
• samostatné riešenie úloh v oblasti in vitro toxikológia,
• schopnosť samostatne formulovať vedecké problémy a aktívna účasť na príprave a riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov a získavaní financií na podporu výskumu,
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch a na konferenciách v oblasti vied o meraní (measurement science),
• súčasťou pracovnej náplne bude vedenie bakalárskych, diplomových a dizertačných prác a taktiež spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.

Termín odovzdania žiadosti: priebežne (do 15.6.2019)

Termín nástupu: od 1. 7. 2019 resp. podľa dohody

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z.z., paragraf 3 ods.1 , bod b a ods.4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace,
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií,
• motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie, prečo by bol vhodným kandidátom,

Kontakt:
• Sekretariát vedeckého riaditeľa Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 32295 701, exfasekr@savba.sk


Späť na pracovné príležitosti