Vedecký pracovník v oblasti základného jadrového výskumu - 2

email:
kontakt: Dr. Martin Venhart, martin.venhart@savba.sk
počet zobrazení: 400
Fyzikálny ústav SAV vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Vedecký pracovník v oblasti základného jadrového výskumu

Úspešný uchádzač bude zaradený do výskumného kolektívu Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Hlavnou pracovnou náplňou bude príprava a realizácia experimentov v detašovanom pracovisku FÚ SAV v Piešťanoch za použitia tandemového urýchľovača protónov, deuterónov a alfa častíc. Súčasťou pracovnej náplne bude aj realizácia experimentov v zahraničných centrách ako CERN alebo Univerzita v Jyväskylä (Fínsko).

Typ zamestnania: Trvalý pracovný pomer
Výška úväzku: 50 %
Pracovná zmluva: na dobu určitú v dĺžke 1 rok, s možnosťou predĺženia
Miesto výkonu práce: Spoločné pracovisko ElÚ SAV a FÚ SAV, Vrbovská cesta 5051/110, 92 101 Piešťany
Skúšobná doba: 3 mesiace
Mzda: odmeňovanie podľa zákona č. 533/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, minimálne 750 EUR mesačne brutto
Dátum zverejnenia: 4. apríla
Dátum uzávierky: po obsadení pozície

Podmienky na uchádzača:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v oblasti jadrová fyzika, elektrotechnika, fyzika tuhých látok, alebo materiálové vedy. Pozitívny vzťah k experimentálnej fyzike, aktívna znalosť anglického jazyka. Práca v urýchľovačovom laboratóriu predpokladá nutnosť občasného zdvíhania predmetov (detektory, vákuové komory) s hmotnosťou prevyšujúcou 15 kg.

Spôsob prihlasovania:
Výberové konanie je otvorené priebežne až do obsadenia pozície.
Prihlášku spolu so životopisom, kópiou dokladu o dosiahnutom vzdelaní a zoznamom publikačnej činnosti je potrebné doručiť:
a) e-mailom na adresu: martin.venhart@savba.sk, alebo
b) poštou na adresu:
Martin Venhart
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: NEOTVÁRAŤ: Výberové konanie


Späť na pracovné príležitosti