vedecký pracovník

email:
kontakt: Ing. Ľuboš Čipák, PhD., lubos.cipak@savba.sk
počet zobrazení: 200
Pozícia: vedecký pracovník/samostatný vedecký pracovník,
Laboratórium genetiky, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú

Pracovisko: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 05
Bratislava

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019

Odborné požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v odbore biochémia, mikrobiológia, molekulárna biológia alebo genetika
• znalosť metód molekulárnej biológie, genetiky, biochémie a mikroskopických techník
• pokročilá znalosť anglického jazyka
• schopnosť a ochota učiť sa nové pracovné postupy a metódy
• skúsenosti s izoláciou proteínov a proteínových komplexov sú výhodou
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania sa pri riešení problémov, dôslednosť a komunikatívnosť
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v zahraničných karentovaných časopisoch

Termín odovzdania žiadosti: do 28.02.2019
Termín nástupu: ASAP

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe a zoznamom publikácií
• prípadne 2-3 referencieSpäť na pracovné príležitosti