špecialista pre bioinformatickú analýzu

email:
kontakt: daniela.gasperikova@savba.sk
počet zobrazení: 47
Biomedicínske centrum SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu:

Názov: Špecialista pre bioinformatickú analýzu
Termín nástupu: 29. - 30.11.2018
Podmienky prijatia:

1.štátna príslušnosť SR
2.uchádzač musí:
- spĺňať podmienky stanovené podpornou schémou na
návrat odborníkov zo zahraničia schválená vládou
Slovenskej republiky uznesením č. 368 zo dňa 8.
júla 2015
- byť autorom aspoň 2 patentov v zahraničí v
oblasti biotechnológií
- byť autorom a spoluautorom projektov a vedeckých
publikácií
- byť expertom pre tvorbu automatizovaných
webových aplikácií
- byť expertom na sekvenačnú analýzu DNA
- pri podpise zmluvy preukázať bezúhonnosť výpisom
z registra trestov nie starším ako 3 mesiaceSpäť na pracovné príležitosti