Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka sna, Z nemocnice)

Three Reflections on Ján Ondruš (The Sonnet, A Drop of Dream, From Hospital)

Fedor Matejov

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 238-248

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 23. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Príspevok synekdochicky sleduje cestu poézie J. Ondruša (1932 – 2000) od elementárnej lyrickej situácie a naladenia – Sonet cez konšteláciu sna, prírodných živlov či cyklov a poetickej imaginácie – Kvapka sna po autorove charakteristické vivisekcie, textovo-telesné exercície – Z nemocnice. Ťažiskom je lektúra textu Z nemocnice (zo zbierky Šialený mesiac z r. 1965): žáner, sémantika pomenovaní a motívov, konštitutívna podvojnosť „agens“ a „patiens“. Zároveň príspevok sleduje premenu a problematizáciu východiskovej debutantskej lyrickej melanchólie: od diskrétne prítomnej tradičnej ikonografie k poetike telesnosti v zmysle „patiens“.

The article maps in a synecdochical manner the poetic journey made by Ján Ondruš (1932 – 2000) from the elementary lyric situation and mood – The Sonnet to the constellation of dream, natural elements or cycles and poetic imagination – A Drop of Dream to the vivisections, textual-physical exercises typical of the author – From Hospital. The main focus is on analytical reading of the text From Hospital (collection Šialený mesiac /The Mad Moon, 1965): the genre, the semantics of the names and motifs, the constitutive duality of „agent“ and „patient“. The article also maps how the debutant poet´s initial lyric melancholy transforms and becomes more problematic: from the discreetly present traditional iconography to the poetics of corporeality in the sense of „patient“.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Matejov, F. 2014. Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka sna, Z nemocnice) . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.3, pp. 238-248. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejov, F. (2014). Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka sna, Z nemocnice) . Slovenská literatúra, 61(3), 238-248. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

J. Ondruš, lyric, analytical reading, „agent“, „patient“.

Práva / Rights:

Referencie: