Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom

The Birth of a Legend: Between Hurban and Vlček

Jana Pácalová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 222-237

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 23. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia je venovaná konceptu romantizmu Jaroslava Vlčeka, ako ho reprezentujú literárnohistorické práce Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy (1881) a Dejiny literatúry slovenskej (1898, 1890). Nahliada naň ako na invariant monolitného výkladu slovenského romantizmu, ktorý má v slovakistike tradíciu do druhej polovice 20. storočia, preto sústreďuje pozornosť na jeho opis a genézu. Ťažiskovým je pojem „škola Štúrova“ a jeho konštituovanie, ktorý Vlčekove práce kanonizovali ako označenie pre slovenský romantizmus. Na jeho pozadí potom sleduje Vlčekov koncept romantizmu a spôsob jeho konštituovania v kontexte obrazov o slovenskom romantizme, ktoré vytvárali slovenskí romantici (Jozef Miloslav Hurban, Daniel Maróthy, Emil Černý, Pavel Hečko), s prihliadnutím k výkladu ruského slavistu Antona Budiloviča. Cieľom je ukázať, z akých zdrojov a tradícií v zmysle starších literárnohistorických pohľadov vychádza monolitný koncept romantizmu, reprezentovaný literárnohistorickým konceptom J. Vlčeka. Sekundárne štúdia recipuje vybrané parciálne problémy, súvisiace s literárnohistorickou prevádzkou vo vzťahu k slovenskému romantizmu aj písaniu dejín všeobecnejšie.

The study deals with the concept of Romanticism formulated by Jaroslav Vlček as it is represented by his literary historical works Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy (Literature in Slovakia, Its Beginning, Development, Meaning and Success, 1881) and Dejiny literatúry slovenskej (The History of Slovak Literature, 1898, 1890). It is seen as the invariant of the monolithic interpretation of Slovak Romanticism, which has had a well-established tradition in the Slovak studies since the second half of the 20th century, therefore the attention is paid to the description and the process of framing the concept. The essential notion is that of „Štúr´s school“ and its formation, which was canonized as the designation of Slovak Romanticism. Against a background of that the study examines Vlček´s concept of Romanticism and his way of formulating it in the context of the images of Slovak Romanticism built up by Slovak Romantic writers with regard to the interpretation by Russian expert in Slavic studies Anton Budilovič. The goal of the study is to show which sources and traditions, i.e. the earlier views of literary history, gave rise to the monolithic concept of Romanticism represented by Jaroslav Vlček´s literary historical concept. The secondary goal of the study is to address selected partial problems concerning literary historical activities related to Slovak Romanticism as well as the writing of history in general.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Pácalová, J. 2014. Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.3, pp. 222-237. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pácalová, J. (2014). Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom . Slovenská literatúra, 61(3), 222-237. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Romanticism, conceptualization of Romanticism, literary historical discourse, model, „Štúr´s school“

Práva / Rights:

Referencie: