Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackStopy veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v literárnohistorických úvahách Bohuslava Tablica

The Traces of the Great-Moravian and Cyril-Methodius Traditions in Literary and Historical Articles by Bohuslav Tablic

Lenka Rišková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 209-221

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 23. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Prežívanie veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v slovenskej literatúre potvrdzuje pomerne bohatý výskyt rôznorodých poznámok viažucich sa k tomuto obdobiu v dielach staršej proveniencie. Ich podrobná evidencia je dôležitá, avšak predmetom záujmu literárnohistorického výskumu by sa rovnako malo stať aj sledovanie autorskej stratégie narábania s takýmito informáciami – príklad Bohuslava Tablica ukazuje, že ich zaradenie do jeho literárnohistorických úvah bolo značne ovplyvnené istými determinantmi, ktoré je potrebné bližšie spoznať.

Reflecting on the Great-Moravian and Cyril-Methodius traditions in Slovak literature is proved by a number of various comments related to the particular period of time occurring in the works of the earlier provenance. The detailed registration of them is important, however, literary and historical research should also be carried out into writers´ strategies of using such information – the case of Bohuslav Tablic shows that incorporating the information in his reflections on literary history was influenced by certain factors which need to be closely examined.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Rišková, L. 2014. Stopy veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v literárnohistorických úvahách Bohuslava Tablica . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.3, pp. 209-221. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rišková, L. (2014). Stopy veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v literárnohistorických úvahách Bohuslava Tablica . Slovenská literatúra, 61(3), 209-221. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Cyril and Methodius, Great Moravia, tradition, author´s strategy

Práva / Rights:

Referencie: