Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGroteskno Haškových cestovních povídek

The Grotesque Elements in Hašek´s Short Travel Stories

Zdeněk Hrbata

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 181-198

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: cze\/eng

Publikované / Published: 23. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Příspěvek se zaměřuje na významnou část díla Jaroslava Haška inspirovanou spisovatelovými cestami před 1. světovou válkou po střední Evropě, východními částmi rakousko-uherské monarchie a Balkánem. Těmto prózám se ve vydání z r. 1955 dostalo názvu „Črty, povídky a humoresky z cest“. Ve srovnání s pojetími, která zdůrazňují dokumentárně faktografický charakter těchto próz, anebo naopak převahu jejich autonomní struktury (prvotní zážitky se podřizují tvůrčí hře – ludismu), příspěvek předpokládá Haškovu znalosti struktur dobové cestopisné literatury i jejich propojování s událostmi života. Ty ovšem v transformované podobě, mnohdy karikující paradigmata cestopisné literatury, podpírají konstrukci komického světa (stvořené komično s fantaskními prvky, ludickými výmysly), na němž se souběžně podílejí především dva faktory: a) schopnost postřehnout potenciálně komické stránky skutečnosti (ostré vidění světa), b) groteskní pokřivování množiny jevů prostřednictvím stylu ( komická, parodická, absurdní kombinace detailů, situací, promluv aj.). Analýzy se soustřeďují na „techniku“ nevážného psaní v povídkách s dokumentární osnovou, s reportážními prvky, v nichž se setkání a drobné událostí stávají příležitostí k utváření anekdotických sekvencí a humoristických scének, jejichž vůdčími „agens“ jsou kromě jídla a alkoholu různí turističtí průvodci, nejgrotesknější postavy Haškových povídek s cestovatelskou tematikou.

The article is focused on an important part of Jaroslav Hašek´s work inspired by his travels made before the WW I around Central Europe, Eastern parts of the Austro-Hungarian Monarchy and the Balkans. The 1955 edition of these proses was titled „Črty, povídky a humoresky z cest“ /The Sketches, Short Stories and Humorous Writings. In comparison with the views highlighting the factual documentary-like nature of these proses or, on the contrary, those emphasising the autonomous structures (the original experiences exposed to creative play), the present article assumes Hašek´s knowledge of the travel literature structures and their links to life events. However, these events when transformed often mock the travel literature paradigms, support the construction of the comic world (the created comic elements along with fantasy elements, „ludic“ inventions), which is mainly affected by two parallel factors: a) the ability to notice potentially comic aspects of the reality (a sharp view of the world), b) grotesque-like distortion of numerous occurrences using a particular style (comic, parodic, absurd combination of details, situations, utterances etc.). The analyses focusing on the „technique“ of unserious writing used in the short stories with documentary elements, where chance encounters and unimportant events become opportunities to create anecdotic sequences and humorous sketches which feature – besides food and alcohol – various tourist guides as the leading „agents“, the funniest characters of Hašek´s short travel stories.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hrbata, Z. 2014. Groteskno Haškových cestovních povídek . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.3, pp. 181-198. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hrbata, Z. (2014). Groteskno Haškových cestovních povídek . Slovenská literatúra, 61(3), 181-198. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Jaroslav Hašek, travel theme, grotesque -like transformation, parody

Práva / Rights:

Referencie: