Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSpomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka)

The Memoirs of an Editor (The Second Memoir Book by Ján Smrek)

Karol Csiba

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 132-159

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa zameriava na spomienkovú knihu Jána Smreka Poézie moja láska 2 (1989), ktorá je druhým dielom z pôvodne pripravovaných viaczväzkových memoárov. V centre jej záujmu sú zároveň Smrekové články publikované v rokoch 1930 – 1944 v časopise Elán, kde autor pôsobil ako redaktor. V oboch paralelne existujúcich textových štruktúrach (v štúdii pripájame aj externé články ďalších autorov, publikované v dobovej slovenskej a českej tlači) totiž dochádza k časovému predlžovaniu určitej „historickej imaginácie“, na čo v prípade rozličných foriem spomínania na datované udalosti upozorňuje Paul Ricoeur. Pamäť autorského subjektu sa dostáva do stredu paralelných štruktúr, následkom čoho sa jednotlivé kapitoly literárneho textu takmer ako v koláži striedajú s poznámkami vytiahnutými z časopisu. Pravdepodobne sa tak rozširuje rekonštrukcia kultúrnych postojov subjektu, ktoré prirodzene prepúšťa cez filter vlastnej osobnosti. Naším základným východiskom je však skutočnosť generovaná chronologicky usporiadanou spomienkovou prózou, pri ktorej hypoteticky predpokladáme snahu písomne zachytiť históriu konkrétneho obdobia. Výsledkom je interpretačný pohľad na individuálne prerozprávané dejiny. Za možno užitočné v tejto situácii považujeme uvažovanie o probléme nespoľahlivého rozprávača v autobiografickej literatúre.

The study deals with the memoir book by Ján Smrek called Poézie moja láska 2 (Poetry My Love 2, 1989), which is the second part of originally intended multiple volume memoirs. It is also focused on Smrek´s articles published between the years 1930 – 1944 in the magazine Elán, where the poet worked as an editor. Both of the parallel text structures (the study includes articles by other authors published in the contemporary Slovak and Czech print media) feature extending the time period of a certain „historical imagination“, as noted by Paul Ricoeur in the case of various forms of remembering dated events. The memory of the author as the subject finds itself in the centre of the parallel structures, which results in individual chapters of the literary text alternating with comments from the magazine like in a collage. This may be an additional way of restoring the subject´s stances on culture, which are naturally filtered through his own personality. However, the study is primarily based on the reality generated by the chronologically organized memoir prose, which is hypothetically supposed to have tried to capture the history of the particular period of time in writing. The result of it is the interpretation of history reflected on by an individual. What might be useful in this situation is – in my opinion – to examine the issue of an unreliable narrator in autobiographical literature.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Csiba, K. 2014. Spomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka) . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.2, pp. 132-159. DOI: https://doi.org/--

APA:
Csiba, K. (2014). Spomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka) . Slovenská literatúra, 61(2), 132-159. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

AUTOBIOGRAPHICAL TEXT, NATIONALISM, SLOVAK CULTURE, THE SUBJECT OF NARRATIO

Práva / Rights:

Referencie: