Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackRozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach

Folk Tales – Palimpsests (On the Form of the Authorship in the Folk Tales by Slovak Romantic Writers) (The Final Part)

Jana Pácalová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2014, 89-105

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 22. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom štúdie je poukázať na spôsoby, akými vznikali rozprávky zo zbierok Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti (1858 – 1861) a Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883), ktoré literárna historiografia doposiaľ vyhodnocovala ako zápisy folklórnych rozprávok (štylizovaný folklór), a uvažovať nad tým, za akých okolností a akým spôsobom je možné subjekty vstupujúce do textotvorných procesov generujúcich z folklórnych predlôh (látok, postupov, naratívnych, kompozično-štylistických a jazykových prostriedkov) rozprávky, ako boli publikované generáciou romantikov, vnímať ako ich autorov (nielen zberateľov, vydavateľov či editorov). Na pozadí povahy skúmaného materiálu, vychádzajúc z identifikácie konkrétnych textotvorných postupov a na vybraných príkladoch z jednotlivých edícií, J. Pácalová ako autora chápe tvorivý subjekt, ktorý svojou tvorivou iniciatívou na texte zanechal identifikovateľnú „vrstvu“, čím nezvratne modifikoval pôvodný text (predlohu). Ukazuje, akým spôsobom navrstvovaním a prevrstvovaním jednotlivých autorských „vrstiev“ vzniká napokon text, ktorý má charakter palimpsestu. Upozorňuje pritom, že nie pri všetkých rozprávkach je možné jednoznačne určiť konkrétneho (či jediného) autora, vzhľadom na rôzne typy autorsko-redakčných kompetencií, vrátane ich prelínania, ako aj obmedzenosť rukopisného materiálu a nespoľahlivosť redakčných odkazov na zdroje a pramene. Na druhej strane to nie je možné ani kvôli špecifickému spôsobu konštruovania väčšiny rozprávok z druhej edície kompilačno-štylizačnou metódou, kde sa ukazuje, že vhodnejšie ako o „jedinom“ autorovi je uvažovať o interferencii viacerých autorských subjektov. Pri týchto textoch môžeme potom aj na autora nahliadať ako na palimpsest.

The goal of the study is to present the methods that gave rise to the folk tales included in the collections Slovenské povesti (Slovak Tales, 1845), Slovenské povesti (Slovak Tales, 1858 – 1861) and Prostonárodné slovenské povesti (Simple National Slovak Tales, 1880 – 1883), which have been regarded by literary historiography as records of folk tales (fakelore), and to reflect on the ways and the circumstances under which it is possible to regard the subjects involved in the text-forming process converting folk tale originals (subject matters, methods, narration, composition, stylistics and language elements) into the tales as they were published by the generation of the Romantic writers, as the authors (not only the collectors, publishers and editors). Having identified the particular text-forming techniques in the researched material and using some examples from the individual editions, J. Pacálová defines the author as the creative subject who leaves his distinct "layer" in the text via his creative initiative, which has led to an irreversible modification of the (original) text. She shows how combining the individual authors´ "layers" gives rise to a text which has the character of a palimpsest. She notes that it is not possible to identify the particular (and the only) author in each tale because there are various types of author-editor competences including their overlaps as well as the limitations of the manuscripts and the unreliable editorial references to the sources and founts. Furthermore, it is also not possible due to the fact that the majority of the folk tales were composed by compiling-conventionalizing the second editions and it turns out to be more appropriate to assume an interference of several authors rather than just a „single“ one. In case of such texts even their authors can be seen as a palimpsest.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pácalová, J. 2014. Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach . In Slovenská literatúra, vol. 61, no.2, pp. 89-105. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pácalová, J. (2014). Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach . Slovenská literatúra, 61(2), 89-105. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

FOLK TALE, AUTHOR, TEXT-FORMING PROCESS, COMPILATION-CONVENTIONALIZATION METHOD, PALIMPSEST

Práva / Rights:

Referencie: