Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMedzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia

Between the Patriotism of the Western and the Social Consciousness of the Eastern. The Territory of the East Carpathians in Czech Prose of the 20th Century Eastern. The Territory of the East Carpathians in Czech Prose of the 20th Century

Radoslav Passia

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 488-494

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa zameriava na identifikáciu westernových motívov a sujetov v českej umeleckej próze 20. storočia zasadenej do oblasti východných Karpát. Motivické a priestorové konštanty westernu nie sú v českej próze o tomto priestore v 20. storočí náhodné, arbitrárne, ale naopak, ich prítomnosť logicky súvisí so semiotickým statusom východokarpatského hraničného areálu, teda s ustáleným obrazom tohto geografického priestoru v stredoeurópskych kultúrach. Motivické invarianty westernového žánru a východokarpatského hraničného areálu sa prekrývajú, v oboch invariantoch sa napr. objavuje fenomén hranice, konflikt archaického a moderného a konflikt domáceho a cudzieho). Česká próza 20. storočia reflektuje tento priestor prostredníctvom dvoch základných hodnotových modelov, westernového (konzervatívno-patriotického) a easternového (sociálne citlivého).

The study focuses on identifying the western motifs and syuzhets in Czech fiction of the 20th century set in the territory of the East Carpathians. The motif and space constants of the western in Czech prose of the 20th century written about this territory are not coincidental, arbitrary, on the contrary, their presence is logically related to the semiotic status of the East Carpathian border region, i.e. the established image of this geographical area in Central European cultures. The motif invariants of the western as a genre and of the East Carpathian border region overlap, e.g. both of the invariants feature the border as a phenomenon, the conflict between the archaic and the modern and the conflict between the local and the strange). Czech prose of the 20th century reflects on this territory by means of two essential patterns, that of the western (conservative-patriotic) and that of the eastern (socially conscious).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Passia, R. 2013. Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 488-494. DOI: https://doi.org/--

APA:
Passia, R. (2013). Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia . Slovenská literatúra, 60(6), 488-494. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the western, the eastern, the East-Carpathian border region, Czech prose of the 20th century

Licencie / Rights:

Referencie: