Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNaratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa

The Narrative Structures in the Wild West Stories. The Oil Prince Case

Tomáš Horváth

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 462-487

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Vychádzame z analýzy Johna G. Caweltiho, že formulu westernu nemožno fixovať na jedinú dejovú schému, ale na symbolický chronotop a jeho vplyv na typ hrdinu, ktorý v rámci tohto chronotopu operuje. Na príkladoch jednotlivých textov (M. Bird, F. Parkman, O. Wister, J. Altsheller, M. Brand, E. Haycox, Z. Grey a iní) demonštrujeme viaceré typy naratívnych štruktúr, využívané vo westernoch: schému prenasledovania, pomsty, ozbrojený konflikt medzi skupinami postáv (alebo schéma súboja), schému hľadania pokladu, cestopisnú schému i schému detektívneho románu, ktorú do seba môže western inkorporovať. Podrobnejšie analyzujeme román Karla Maya Petrolejový princ (Der Ölprinz, 1893). Ukazujeme princípy mayovského seriálového fikčného univerza (princíp navracajúcich sa postáv a hierarchické rangy hrdinov), ako aj literárnohistorickú genézu winnetouovskej ságy v raných publikovaných poviedkach. V rámci Mayovho textového korpusu rozlišujeme príbehy s parataktickou naratívnou štruktúrou (zdedenou z pikareskného románu) a príbehy s ústrednou zápletkou, kam patrí aj román Petrolejový princ. Jeho naratívnu štruktúru organizuje ústredný motív pasce falošného naftového jazera (jazero skrýva vlastne to, že nič neskrýva: v skutočnosti totiž neskrýva naftový prameň). V opozícii voči tomuto naratívnemu programu zloduchov funguje naratívny program kladných postáv, ktoré chcú zachrániť život bankára. Oba naratívne programy sú späté prostredníctvom naratívnej štruktúry viacnásobne previazaného prenasledovania/stopovania (viaceré skupiny postáv sa navzájom prenasledujú), stvárneného pomocou striedavej kompozície dejovej línie kladných zálesákov a línie zloduchov. Na úrovni naratívnej perspektívy (point of view) sa táto striedavá kompozícia premieta do striedavej fokalizácie, čím text núti modelového čitateľa k striedavej identifikácii s kladnými, ale aj zápornými postavami. Aj ohrozenie naratívneho programu záporných postáv vyvoláva u čitateľa napätie a frustráciu. Obe dejové línie sú na mikroúrovni vystavané ako riešenie naratívnych problémov (napr. upadnutie do zajatia – vyslobodenie, ťažká situácia – lesť a pod.): kladní hrdinovia riešia ad hoc úlohy, problémy, ktoré sa im kladú do cesty, pomocou istej praktickej racionality (fronesis), ako rýchlo vyhodnotiť a riešiť konkrétnu situáciu, a svojou šikovnosťou a fyzickou pripravenosťou. Podrobnejšie analyzujeme štruktúru ľsti u postavy Old Shatterhanda. Záporné postavy zasa riešia svoje ohrozenie väčšinou pomocou klamstva alebo zabíjania. V závere poukazujeme na intertextuálne podklady mayovského fikčného sveta v prózach J. F. Coopera, F. Gerstäckera, G. Ferryho, T. M. Reida, Ch. Sealsfielda na úrovni motivickej, na úrovni konštrukcie hrdinov, ako aj na úrovni naratívnej štruktúry (kompozícia striedania dejových línií kladných a záporných postáv u F. Gerstäckera).

The article is based on the analysis by John G. Cawelti saying that the western formula cannot be attached to a single plot pattern but rather to a symbolic chronotope and its influence on the type of a hero who operates within the chronotope. I use examples of some writings (M. Bird, F. Parkman, O. Wister, J. Altsheller, M. Brand, E. Haycox, Z. Grey and others) to demonstrate several narrative structures used in westerns: the schemes of chasing, revenge, an armed conflict between groups of characters (or a duel), the scheme of hunting for a treasure, the travel scheme as well as the scheme of a detective novel, which may be incorporated into the western. I include a detailed analysis of Karl May´s novel The Oil Prince (Der Ölprinz, 1893). I reveal the principles of the Mayesque serial fictitious universe (the principle of a returning character and hierarchical ranks of characters) as well as the literary-historical genesis of the Winnetou saga in the published short stories. Two types of stories can be identified within May´s text corpus: the ones having the paratactic narrative structure (inherited from the picaresque novel) and those having a central plot, which also include the Oil Prince. Its narrative structure is organized by the central motif of a fake oil lake trap (what the lake actually hides is the fact it does not hide anything: as there is no oil well, in fact). The narrative line of the bad guys is opposed by the narrative line of the positive characters, who want to save a banker´s life. Both narrative lines are interrelated by means of the manifold chasing/tracking narrative structure (several groups of characters chase each other) depicted by the alternate storyline composition switching between that of the good backwoodsmen and that of the bad guys. On the level of narrative point of view the alternate storyline composition is reflected in alternate focalization, which makes the model readers identify themselves alternately with either the good or the bad characters. Even jeopardizing the negative characters narrative line makes readers feel suspence and frustration. Both of the narrative lines are – on the microlevel – constructed as the solutions of the narrative problems (e.g being captured – being freed, a tough situation – trick and so on): the positive characters deal with ad hoc tasks, problems, which they are faced with, using their common sense (phronesis) so as to assess and solve a particular situation, and their skills and physical condition. I include a detailed analysis of the trick pattern in the case of the Old Shatterhand character. On the other hand, the negative characters deal with being in danger by telling lies or killing. In conlusion, I bring intertextual examples of the Mayesque fictitious world in the proses by J. F. Cooper, F. Gerstäcker, G. Ferry, T. M. Reid, Ch. Sealsfield on the level of motifs, on the level of the hero construction as well as on the level of the narrative structure (the composition of alternate story lines of the positive and negative characters in F. Gerstäcker´s work).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Horváth, T. 2013. Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 462-487. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2013). Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa . Slovenská literatúra, 60(6), 462-487. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the western, the Wild West, narrative structure, chasing structure

Licencie / Rights:

Referencie: