Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu

Sing, Cowboy. The Dreams, Ideas (and Reality) of the Wild West

Michal Jareš

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 455-461

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: cze\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V tomto příspěvku se snažíme zachytit, jak western, který původně existoval hlavně jako americká podoba historického a vlastně i realistického románu, zakořenil v zemích, kde tradice dobývání Západu a patriotistické tendence víceméně chyběly nebo byly ztvárňovány jinými žánry a postupy. Zamýšlíme se nad tím, zda western ve své podstatě funguje dodnes, anebo zůstává na místě a je již pouze romantizujícím a zakonzervovaným populárním žánrem. Vedle vědomého exotismu westernu je totiž tento žánr – z hlediska historie zejména v prostoru Československa – schopný fungovat v přeneseném smyslu jako spouštěč trampského hnutí (a lze ho tedy chápat i jako jeden z možných kořenů levicové avantgardy), i jako morální a společenské východisko. Idealizace toho „amerického“ je od 30. let 20. století také hybnou silou pro svobodomyslné a volné myšlení, mnohdy ve svém černobílém rozdělení pomáhající překonat útlak a totalitu. Stereotyp souboje dobra a zla s přídavkem volnosti totiž funguje v jakékoliv totalitní společnosti lépe – i když si uvědomujeme zpětně, že je zčásti jen předvojem ideologie konzumu. Od druhé poloviny 20. století se westernová poetika přesunuje od literární podoby hlavně k filmovým zpracováním, aby se ukázalo, že v posledních letech western de facto ztrácí nepřítele a s ním i motivaci pro svou samotnou existenci a postatu. Jeho dnešní podoba, odcházející celosvětově od romantismu spíše k realisticky-naturalistickému zobrazení, pak musí zákonitě hledat svůj vlastní smysl a také uživatele, kteří hledají v popkultuře často jiné zdroje rozkoše.

In this article I try to capture how the western, which originally existed as the American form of historical and, actually, realistic novel, took root in the countries where the tradition of winning the Wild West and patriotic tendencies were more or less absent or they were depicted by using different genres and techniques. I contemplate whether the western in its essence exists until now or it is just in the position of a romanticizing and fossilized genre. Alongside the conscious exotism of the western, the genre – from the historical point of view, especially in the territory of Czechoslovakia - is able to function in its transformed meaning as a trigger for the tramp movement (and thus can also be seen as one of many roots of the Leftist Avantgarde), as well as a moral and social solution. Idealizing the „American“ element, which dates back to the 1930s, was also a moving force for liberal and free thinking, which in its black-and-white distinction often helped to overcome oppression and totalitarianism. The stereotypical battle between good and evil complemented by freedom simply works in any totalitarian society better – although with hindsight I admit it was partly just a precursor of the Ideology of Consumerism. Since the second half of the 20th century the western imagery has moved from the literary form mainly to film adaptations and recently it has reached a stage when the western has de facto lost its opponent as well as its essence and the motivation for existence. Its current form undergoing a worldwide transformation from Romanticism preferably to Realistic-Naturalistic depictions then naturally has to seek its own purpose as well as the users, who often incline to other sources of pleasure in Pop Culture.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Jareš, M. 2013. Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 455-461. DOI: https://doi.org/--

APA:
Jareš, M. (2013). Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu . Slovenská literatúra, 60(6), 455-461. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the western – the Cold War – Czechoslovak history – Postmodern

Licencie / Rights:

Referencie: