Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackO žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch)

On Genre Shells and Genre Nuclei (On the Function of the Western / Popular Structure in Socialist Realist Narratives) Structure in Socialist Realist Narratives)

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 445-454

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa koncentruje na identifikáciu westernových žánrových invariantov a odkrytie ich funkcie v štruktúre socialisticko-realistických naratívov. Na materiáli románu Vladimíra Mináča Modré vlny (1951) a Dominika Tatarku Prvý a druhý úder (1950) autor ukazuje, že westernový invariant, ktorý oba romány využívajú, je „obalom“, v ktorom je uložené archetypálne jadro týchto socialisticko-realistických naratívov: premena Chaosu na Kozmos v podobe kozmizácie nových území. Tento motív je základom ľudovej skúsenosti so získavaním priestoru a s jeho osídľovaním a jeho výrazom je idylicko-utopická žánrová realizácia vo verzii budovateľského románu. Súčasne sa okrem invariantov mýtu a utópie aktualizujú aj žánrové invarianty exempla a legendy ako rozprávania o príkladných a slávnych skutkoch. Recepčný zmysel (a aj funkcia) socialisticko-realistických príbehov sa potom štruktúruje prostredníctvom interferencie autorsko-recepčných konvencií (naračných stratégií) žánrov, ktoré sú tesne napojené na ľudové, pôvodom religiózne a mýticky založené chápanie ontológie sveta a ktoré uľahčujú komunikovanie utilitárneho (didaktického) jadra týchto príbehov.

The study focuses on identifying the western genre invariants and revealing their functions in the structure of the Socialist Realist narratives. The author uses Vladimír Mináč´s novel Modré vlny (Blue Waves, 1951) and Dominik Tatarka´s Prvý a druhý úder (The First and the Second Blow, 1950) to demonstrate that the western invariant applied in both of the novels is only a „shell“, where the archetypical nucleus of these Socialist Realist novels is set: the transformation of Chaos into Cosmos being the cosmization of new territories. This motif is the basis of human experience with winning new space and colonizing it, and it finds expression in the idyllic-utopian Socialist novel. Alongside the invariants of myth and utopia, there are updated genre invariants of exemplum and legend as a narration about exemplary and famous deeds. The receptive meaning (and function) of Socialist Realist stories is then structured by the interference of author-reception genre conventions (narrative strategies), which are closely linked to folk, originally religious and mythical concepts of the world ontology, and which make it easier to communicate the utilitarian nucleus of the stories.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2013. O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.6, pp. 445-454. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2013). O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) . Slovenská literatúra, 60(6), 445-454. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the western, myth, utopia, folkiness, Socialist Realism, Socialist novel

Licencie / Rights:

Referencie: