Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 6

obsah

Detaily:

Rok: 2019

O článku:

ŠTÚDIE René B í l i k, O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) 445 Michal J a r e š, Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu 455 Tomáš H o r v á t h, Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa 462 Radoslav P a s s i a: Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia 488 Martin B o s z o r á d, Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) 495 ROZHĽADY Martin C i e l, Posledný sovietsky eastern 504 Jelena P a š t é k o v á, Dobrí predkovia a Démoni 508 JUBILEUM K životnému jubileu Milana Hamadu 528 Fedor M a t e j o v, „po staré jdem cestě“ 528 Peter Z a j a c, Milan Hamada v časoch slobody 532 KRONIKA Za prof. Viliamom Marčokom (Vladimír P e t r í k) 535 RECENZIE Pavlíček, Tomáš – Píša, Peter – Wögerbauer, Michal (eds.): Nebezpečná literatura? Antolologie z myšlení o literární ceznuře (Ivona K o l l á r o v á) 537 Škoviera, Daniel: Miloslav Okál: Prvý slovenský profesor klasickej filológie (Ľudmila B u z á s s y o v á) 540 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárne akcenty na tému imitácia – alúzia – plagiát (Tatiana K o n i a r o v á, Martina Z a j í č k o v á) 543

STUDIES René B í l i k, On Genre Shells and Genre Nuclei (On the Function of the Western / Popular Structure in Socialist Realist Narratives) 445 Michal J a r e š, Sing, Cowboy. The Dreams, Ideas (and Reality) of the Wild West 455 Tomáš H o r v á t h, The Narrative Structures in the Wild West Stories. The Oil Prince Case 462 Radoslav P a s s i a: Between the Patriotism of the Western and the Social Consciousness of the Eastern. The Territory of the East Carpathians in Czech Prose of the 20th Century 488 Martin B o s z o r á d, When the Western is Weird. (Observations on a Certain Not Quite Traditional Genre and Three Not Quite Conventional Western Films) 495 VIEWS Martin C i e l, The Last Soviet Eastern 504 Jelena P a š t é k o v á, The Good Ancestors and the Demons 508 SPECIAL OCCASION On the 80th Birthday of Milan Hamada 528 Fedor M a t e j o v, „down the old road we go“ 528 Peter Z a j a c, Milan Hamada in the Times of Freedom 532 CHRONICLE 535 REVIEW 537 FROM THE SCIENCE LIFE 543

O vydaní:

Publikované: 8. 2. 2019