Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDve diskusie o dvoch Slobodových románoch

Two Discussions about Two of Sloboda´s Novels

Zora Prušková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 418-422

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Text na margo dvoch diskusii z 80. rokov minulého storočia je komentárom k literárnohistorickému pohybu v tomto období. Na dvoch románoch kontroverzného autora Rudolfa Slobodu sa pokúša ukázať ako sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia kritika vyrovnávala s ich prítomnosťou v literatúre. Osemdesiate roky sú prirodzeným pozadím tohto problému, je potrebné uvedomiť si ich nejednoznačnú povahu. Pozoruhodná je v tejto súvislosti nedeklarovaná prítomnosť pojmov autor, subjekt, autorská subjektivita, autenticita, autobiografia a autenticita v diskusii o Slobodových textoch. V dvoch diskusiách sa objavujú mená, ktoré zastupujú buď rigidnú, alebo miernejšiu podobu kritiky. Súčasne sú tiež pomerne objektívnym obrazom literárnej kritiky v osemdesiatych rokoch minulého storočia v rozpätí od cenzúrnych až po autocenzúrne postupy.

The article written on two discussions of the 1980s is a commentary of the literary-historical changes in that period of time. The author using two novels by the controversial writer Rudolf Sloboda tries to show how critics of the 1980s dealt with their presence in literature. The 1980s were the natural backgrounds for the problem. It is also important to realize how ambiguous they were. What is interesting in this context is the unstated presence of the notions author, subject, author´s subjectivity, authenticity and autobiography in the discussions about Sloboda´s writings. In two of the discussions there appear names who represent rigid or more moderate criticism. At the same time, they are the accurate reflection of the literary criticism in the 1980s ranging from censorship to self-censorships methods.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Prušková, Z. 2013. Dve diskusie o dvoch Slobodových románoch . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.5, pp. 418-422. DOI: https://doi.org/--

APA:
Prušková, Z. (2013). Dve diskusie o dvoch Slobodových románoch . Slovenská literatúra, 60(5), 418-422. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

the 1980s, ideological criticism strategy, autobiographical writing

Práva / Rights:

Referencie: