Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských

The Critical Discussions of the 1980s at The Union of Slovak Writers, The „Thimble“ Case

Peter Zajac

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 397-408

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Začiatkom osemdesiatych rokov vznikol na pôde Zväzu slovenských spisovateľov pokus o diskurzívnejšiu podobu literárnych diskusií. Text si ich všíma na pozadí troch časových horizontov – z perspektívy skutočne slobodnej, demokratickej diskusie po roku 1989, na pozadí diskusií a polemík šesťdesiatych rokov, smerujúcich k slobodnej diskusii, ale neprekračujúcich dobový rámec „socializmu s ľudskou tvárou“ a na pozadí inferiórnej diskurzívnej situácie sedemdesiatych rokov. Pohľad na kritickú diskusiu o poviedkach Dušana Dušeka Náprstok (1985), ktorá sa konala na pôde Zväzu slovenských spisovateľov a bola publikovaná v časopise Romboid (1986/č. 6) názorne ukazuje dobové hranice kritických diskusií v osemdesiatych rokoch, pohybujúcich sa v rámcoch pokusov o dekanonizované potvrdenie pojmu socialistický realizmus.

In the early 1980s the Union of Slovak Writers witnessed an attempt to hold more discourse-oriented discussions. The article views them against a background of three time horizons – from the perspective of real free democratic discussion after 1989, against a background of the polemics and discussions of the 1960s tending towards free discussion, although not exceeding the contemporary limits of „Socialism with a Human Face“, and against a background of inferior discourse situation in the 1970s. Viewing the critical discussion about the collection of short stories Náprstok (Thimble, 1985) by Dušan Dušek, which took place at the Union of Slovak Writers and was published in the magazine Romboid (1986/6), well demonstrates the contemporary limits of the critical discussions in the 1980s hardly being more than just attempts at decanonized reconfirmation of the notion Socialist Realism.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Zajac, P. 2013. Kritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.5, pp. 397-408. DOI: https://doi.org/--

APA:
Zajac, P. (2013). Kritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských . Slovenská literatúra, 60(5), 397-408. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

free discussion, controlled discussion, Socialist Realism, Socialist literature

Práva / Rights:

Referencie: