Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext

The Literary Polemic Hamada – Mináč and Its Contemporary Context

Pavel Matejovič

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 371-385

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Prezentovaný text rekonštruuje literárnu polemiku medzi spisovateľom a esejistom V. Mináčom a literárnym kritikom M. Hamadom, ktorá prebehla v liberálnejšom prostredí prvej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku a stala sa pre toto obdobie emblematická. Autor si všíma nielen jej obsah, ale udalosti a texty, ktoré jej predchádzali. Ústrednou témou tejto polemiky sa stala kategória odcudzenia v kontexte rôznych výkladov marxistickej filozofie. Aj jej prostredníctvom možno identifikovať politické a kultúrne procesy formujúce intelektuálnu klímu šesťdesiatych rokov. Na strane jednej sa stala súčasťou širšej spoločenskej diskusie o kritickom „vyrovnávaní sa“ s dedičstvom stalinizmu, ktorá pokračovala až do jej násilného prerušenia obdobím normalizácie po roku 1968, na strane druhej otvárala priestor novým myšlienkovým, filozofickým a estetickým iniciatívam. Polemika však otvorila aj iné témy, ktoré presiahli dobový kontext a sú permanentne prítomné aj v súčasných diskusiách o hľadaní alternatív k technologickej racionalite a rôznym stratégiám „postmodernej“ moci (Foucault, Derrida, Deleuze, Bauman, Žižek).

The presented article reconstructs the literary polemic between the writer and essayist V. Mináč and the literary critic M. Hamada which took place in the liberal enviroment of the first half of the 1960s in Slovakia and became emblematic of that period of time. The author pays attention to its impact as well as the events and the writings preceeding it. The central subject of the polemic was the category of estrangement in the context of various interpretations of Marxist philosophy. It also helps identify the political and cultural processes forming the intellectual climate of the 1960s. On the one hand it became a part of the wide-ranging social discussion about the critical „acknowledgement“ of the Stalinism´s legacy, which continued until its violent interruption by Normalization after 1968, on the other hand, it made space for new ideological, philosophical and aesthetical initiatives. However, the polemic also raised other issues, which have reached beyond the context of the period of time in question and are permanently present in the current discussions about finding alternatives to technological rationality and other strategies of the „Post-Modern“ power (Foucault, Derrida, Deleuze, Bauman, Žižek).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Matejovič, P. 2013. Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.5, pp. 371-385. DOI: https://doi.org/--

APA:
Matejovič, P. (2013). Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext . Slovenská literatúra, 60(5), 371-385. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

estrangement, the 1960s, Marxism, Existentialism

Práva / Rights:

Referencie: