Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPolemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém

The Polemic over the Angel Lands as a Literary-Historical Issue

René Bílik

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 359-370

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 8. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Predmetom štúdie je analýza historiografickej pozície článku Jozefa Felixa z roku 1946 O nové cesty v próze alebo problém „anjelských zemí“ v našej literatúre a polemiky, ktorú v čase svojho publikovania vyvolal. Autor sa sústreďuje na odkrytie dôvodov, ktoré umožnili slovenskej marxistickej literárnej historiografii označiť Felixov článok za východisko k „definitívnemu príklonu“ slovenskej povojnovej prózy k socialistickému realizmu. Oproti tomuto literárnohistorickému konštruktu stavia autor názor, že Felixov článok a polemika o ňom boli v roku 1946 súčasťou sporu o podobu modernosti v slovenskej próze, a nie súčasťou sporu medzi modernou slovenskou literatúrou a literatúrou socialistického realizmu. Ten vznikol až následne a otvorili ho politické udalosti v Československu v r. 1948.

The subject of the study is an analysis of historiographic position of Jozef Felix´s article published in 1946 O nové cesty v próze alebo problém „anjelských zemí“ v našej literatúre /After New Ways in Prose or the Issue of „Angel Lands“ in Our Literature and the polemic it caused at that time. The author focuses on revealing the reasons which allowed Slovak Marxist literary historiography to label Felix´s article as the starting point when Slovak after-war prose „definitely leant towards“ Socialist Realism. The author opposes this literary-historical construct by claiming that Felix´s article and the related polemic were a part of the argument about what is modern in Slovak literature in 1946, and not a part of the argument between Modern Slovak literature and Literature of Socialist Realism. The latter argument arose only subsequently and it was promtped by the political situation in Czechoslovakia in 1948.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bílik, R. 2013. Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.5, pp. 359-370. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2013). Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém . Slovenská literatúra, 60(5), 359-370. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Slovak prose after 1945, polemic over „Angel Lands“, Modern prose, Socialist Realism

Práva / Rights:

Referencie: