Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 0-0

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Lenka R i š k o v á, K otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská...277 Dalibor T u r e č e k, Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918...297 Dagmar M o c n á, Transormace baladického žánru v básnické tvorbě Jana Nerudy...312 Tomáš H o r v á t h, „Niekedy sa vracajú.“ Transformácia baladickej lenórskej témy v modernizme...324 ROZHĽADY Dana H u č k o v á, Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém...338 KRONIKA Za Milanom Jurčom (Vladimír P e t r í k)...346 RECENZIE Mocná, Dagmar: Záludný svět Povídek malostranských (Vladimír B a r b o r í k)...348 Pácalová, Jana: Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára a Pavla Dobšinského (Ladislav Č ú z y)...351 Hardy, Stephen – Horáková, Martina – Kaylor, Michael M. – Prajznerová, Kateřina (eds.): Literární biografie jako křižovatka žánrů (Karol C s i b a)...356 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA ... a žili šťastne až... (Ľúbostný román. Jeho podoby a adaptácie) (Jana P á c a l o v á)...351

STUDIES Lenka R i š k o v á, On The Issue Of The Genre Characteristics Of Tablic´s Poem Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská...277 Dalibor T u r e č e k, A Few Preliminary Comments On Transformations Of Czech Ballad Between The Years 1860 – 1918...297 Dagmar M o c n á, Transformation of The Ballad As A Genre In Jan Neruda´s Poetry...312 Tomáš H o r v á t h, „They Sometimes Come Back.“ Transformation Of The Balladic Lenore Theme In Modernism...324 VIEWS Dana H u č k o v á, Ján Kollár´s Correspondence As An Issue Of Text Analysis...338 CHRONICLE 346 REVIEWS 348 FROM THE SCIENCE LIFE 360

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: