Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 0-0

Jazyk / Language: \/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Medzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia....................................................................... 369 Joanna G o s z c z y ń s k a, František Švantner voči naturizmu a goticizmu ................... 381 Vladimír B a r b o r í k, Návraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov) ..................................................................................... 393 ROZHĽADY Michal K o s á k – Jiří Fl a i š m a n, Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče ............................................................................................ 428 Iva M á l k o v á, Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně) ........................ 438 KRONIKA Zasa nás ubudlo (Vladimír P e t r í k) ................................................................................. 443 RECENZIE Taranenková, Ivana – Jareš, Michal (ed.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru (Janka P á c a l o v á) ............................. 445 Keruľová, Marta – Brunclík, Jozef – Lauková, Silvia. (ed.): Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti (Martina Z a j í č k o v á) ............................ 449 ANOTÁCIE Hlavatá, Renáta: Fenomén historizmu v myslení o literatúre (Peter Ž e ň u c h) ............... 452

STUDIES Marcela M i k u l o v á, Gaps, breaks, disruptions, hiatuses – discontinuity and the ideal of wholeness in Slovak literature at the end of the 19th century .................. 369 Joanna G o s z c z y ń s k a, František Švantner With Respect To Naturism And Gothicism . 381 Vladimír B a r b o r í k, Returns: Variations On The Original Themes (Vincent Šikula´s Prose Of The Mid-1970s) ........................................................................................... 393 VIEWS Michal K o s á k – Jiří Fl a i š m a n, The Contemporary Prospects Of The Text Analysis And Editing Of Silesian Songs By Petr Bezruč ..................................... 428 Iva M á l k o v á, Pondering Over Hrubín´s Editions (Letters And Poems) ............................. 438 CHRONICLE 443 REVIEWS 445 ANNOTATIONS 452

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: