Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Backobsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Joanna G o s z c z y ń s k a, Prípad Michal Miloslav Hodža 1 Martin H u d y m a č, Naratívna gramatika klasickej detektívky 19 ROZHĽADY Ľubomír K o v á č i k, Francisciho poézia v kontexte dobového estetického ideálu a umeleckej praxe 44 PRAMENE A DOKUMENTY Jana P á c a l o v á, Fragment Francisciho „prednášania historicko-estetického“ z roku 1843 56 Príloha: Prednášanie historicko-estetické Jána Vratislava Francisciho v Bratislave 1843 66 RECENZIE Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Preklad a pozn. Jana Engelbrechtová, Josef Förster, Eva Hladká-Kučernáková, Magdalena Moravová a Jana Zachová (Lenka R i š k o v á) 74 Miroirs brisés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire slovaque (Jana T r u h l á ř o v á) 79 ANOTÁCIA Jaksicsová, Vlasta: Kultúra v dejinách – dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia (Magdalena B y s t r z a k) 83

STUDIES Joanna G o s z c z y ń s k a, The Case Michal Miloslav Hodža 1 Martin H u d y m a č, The Narrative Grammar of Classic Detective Fiction 19 VIEWS Ľubomír K o v á č i k, Francisci´s Poetry within the Context of the Contemporary Aesthetic Concepts and the Artistic Practice 44 SOURCES AND DOCUMENTS Jana P á c a l o v á, A Fragment of Francisci´s „Historical-Aesthetic Lecture“ of the Year 1843 56 Appendix: Historical-Aesthetic Lecture by Ján Vratislav Francisci in Bratislava in 1843 66 REVIEWS 74 ANNOTATIONS 83

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: