Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackObsah

Content

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Joanna G o s z c z y ń s k a – Anna K o b y l i ń s k a, Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu 89 Joanna G o s z c z y ń s k a, Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner) 93 Dagmar K r o č a n o v á, Vojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského 105 Jana P á c a l o v á, My, vydavatelia 115 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Štefan Strážay: Malinovského 96 139 Zuzana H a š k o v á, Slovenská textológia a editorstvo v druhej polovici 20. storočia 143 KRONIKA Za literárnou historičkou Mariannou Minárikovou (Gizela G á f r i k o v á) 156 RECENZIE Žitný, Milan: Severské literatúry v slovenskej kultúre (Jana K u z m í k o v á) 159 Čermák, Jan – Čermák, Petr – Poeta, Claudio: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (Marie H a v r á n ko v á) 161 Žemberová, Viera: Žáner v pohybe – pohyby žánru (Ľubomír K o v á č i k) 166 Kuzmíková, Jana (ed.): František Švantner. Život a dielo (Dagmar K r o č a n o v á) 169

STUDIES Joanna G o s z c z y ń s k a – Anna K o b y l i ń s k a, Black Romanticism: Slovak Case. Reconnaissance 89 Joanna G o s z c z y ń s k a, Metaphorical Vampirism of the Heroines in Slovak Literature between the Wars (Hrušovský, Švantner) 93 Dagmar K r o č a n o v á, A War Veteran as a Visionary: On the Poetics and Metaphysics in Ján Hrušovský´s Work 105 Jana P á c a l o v á, We, Publishers 115 VIEWS Fedor M a t e j o v, Štefan Strážay: Malinovského 96 139 Zuzana H a š k o v á, Slovak Text Studies and Editing in the Second Half of the 20th Century 143 CHRONICLE 156 REVIEWS 159

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: