Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy)

Critical and Historical Reflections on Hana Gregorová´s Work (Comments on Her Debut Book Women)

Lucia Šteflová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 244-252

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V štúdii sa zaoberáme osobnosťou a tvorbou Hany Gregorovej. Analýzou a interpretáciou jej debutu Ženy sa snažíme určiť základné poetologické princípy jej písania. Komparačnou metódou sa usilujeme konfrontovať literárno-kritické a literárno-historické nazeranie na tvorbu Hany Gregorovej. Na základe interpretácie sa pokúsime identifikovať jej tvorivú metódu a určiť, nakoľko sa približuje k realistickej metóde. Negatívny postoj dobovej kritiky voči autorke bol determinovaný niekoľkými faktormi, ktoré spôsobili, že jej tvorba nebola a dodnes nie je posudzovaná na základe jej literárnej kvality či nekvality, ale bola zavrhnutá pre autorkinu názorovú vyhranenosť. Hlavným cieľom štúdie je teda naznačiť možné interpretačné východiská v tvorbe Hany Gregorovej vzťahujúce sa k jej debutu a objektívne zhodnotiť jeho literárne kvality. Okrajovo sa venujeme feministickému nazeraniu na jej tvorbu.

The study deals with the personality and work of Hana Gregorová. The analysis and interpretation of her debut book Ženy (Women) is used in an attempt to define the basic poerty-like principles of her writing style. The contrastive method is used to confront the literary-critical and literary-historical views of Hana Gregorová´s work. The interpretation forms the basis of my attempt to describe her creative method and decide to what extent she approaches the Realistic method. The negative attitude of the contemporary criticism towards the author was determined by several factors, which were the reasons why her work has not been assessed in terms of literary quality to date, and has been rejected due to her extreme opinions. The main goal of the study is to outline possible starting points for interpretation of Hana Gregorová´s work related to her debut book and to objectívely assess its literary qualities. I marginally deal with the feminist views on her work.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Šteflová, L. 2013. Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 244-252. DOI: https://doi.org/--

APA:
Šteflová, L. (2013). Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) . Slovenská literatúra, 60(3), 244-252. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

HANA GREGOROVÁ, DEBUT BOOK, REALISM, EMANCIPATION, WOMEN

Licencie / Rights:

Referencie: