Informácia o dokumente
Späť


In: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3


K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963)

Ivana Taranenková

ISSN 0037 – 6973 (print)

Rok, strany: 2013, 233-243

DOI: https://doi.org/--

Jazyk: slo

Publikované: 1. 2. 2019

Full Text

Typ článku: Rozhľady

Abstrakt:

Štúdia sa sústreďuje na literárnokritické texty Jána Roznera od druhej polovice päťdesiatych rokov do polovice rokov šesťdesiatych, ktoré sú sústredené v jeho výbere z kritík Pohľad v zrkadlách (1969). V plnej miere manifestujú atribúty situácie (česko)slovenskej kultúry a spoločnosti opatrne ale predsa prechádzajúcich od normatívnej paradigmy danej oficiálnou doktrínou socialistického realizmu k spontánnejším a pluralitnejším prejavom. V oblasti umenia a kultúry sa táto liberalizácia pomerov prejavovala diagnostikou a kritikou prejavov „schematizmu“ a postupným doktríny socialistického realizmu, silnejúcimi tendenciami uvažovať o pojme socialistickej literatúry v širšom kontexte, zdôrazňovaním autonómnosti umenia od politickej moci. Posledné výskumy tohto obdobia poukazujú na skutočnosť, že nešlo o homogénny a lineárny, ale o ruptúrovitý a heterogénny proces s neprehliadnuteľnými recidívami, protirečeniami a paradoxmi, čo signifikantne dokladajú aj analyzované Roznerove texty. Rozner sa v nich sústreďuje na dôslednú analýzu pojmov využívaných v dobovom kultúrnom diskurze, pretože ich chápe ako médium sprostredkúvajúce štruktúru sveta. Jeho cieľom je tak reštitúcia kriticko-analytického myslenia a poukázanie na dynamickosti procesu poznávania. Jedným z ústredných pojmov vo vzťahu k aktuálnej prítomnosti, ktorý ju zároveň odlišuje od minulej doby, sa preňho stáva „mnohodimenzionálnosť“, „mnohotvárnosť“, „mnohoindividuálnosť“ jednotlivých prístupov, ktorá prispieva k „slobode otvorených možností“. Rámcovanie tejto dynamizácie, individualizácie, heterogénnosti jednotlivých procesov a postojov je však v Roznerových článkoch z tohto obdobia nespochybnené, prezentovanie mnohosti a rôznorodosti odkazuje napokon, viac alebo menej akcentovanému, no nespochybnenému, k danému celku „umenia socialistického realizmu“.

Ako citovať:

ISO 690:
Taranenková, I. 2013. K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 233-243. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Taranenková, I. (2013). K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) . Slovenská literatúra, 60(3), 233-243. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová: LITERARY SITUATION 1954 – 1963, LITERARY CRITICISM, JÁN ROZNER