Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackK autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963)

On the Self-Portrait of a Literary Critic in Changing Times (Literary Critic Ján Rozner in the years 1954 – 1963)

Ivana Taranenková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 233-243

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia sa sústreďuje na literárnokritické texty Jána Roznera od druhej polovice päťdesiatych rokov do polovice rokov šesťdesiatych, ktoré sú sústredené v jeho výbere z kritík Pohľad v zrkadlách (1969). V plnej miere manifestujú atribúty situácie (česko)slovenskej kultúry a spoločnosti opatrne ale predsa prechádzajúcich od normatívnej paradigmy danej oficiálnou doktrínou socialistického realizmu k spontánnejším a pluralitnejším prejavom. V oblasti umenia a kultúry sa táto liberalizácia pomerov prejavovala diagnostikou a kritikou prejavov „schematizmu“ a postupným doktríny socialistického realizmu, silnejúcimi tendenciami uvažovať o pojme socialistickej literatúry v širšom kontexte, zdôrazňovaním autonómnosti umenia od politickej moci. Posledné výskumy tohto obdobia poukazujú na skutočnosť, že nešlo o homogénny a lineárny, ale o ruptúrovitý a heterogénny proces s neprehliadnuteľnými recidívami, protirečeniami a paradoxmi, čo signifikantne dokladajú aj analyzované Roznerove texty. Rozner sa v nich sústreďuje na dôslednú analýzu pojmov využívaných v dobovom kultúrnom diskurze, pretože ich chápe ako médium sprostredkúvajúce štruktúru sveta. Jeho cieľom je tak reštitúcia kriticko-analytického myslenia a poukázanie na dynamickosti procesu poznávania. Jedným z ústredných pojmov vo vzťahu k aktuálnej prítomnosti, ktorý ju zároveň odlišuje od minulej doby, sa preňho stáva „mnohodimenzionálnosť“, „mnohotvárnosť“, „mnohoindividuálnosť“ jednotlivých prístupov, ktorá prispieva k „slobode otvorených možností“. Rámcovanie tejto dynamizácie, individualizácie, heterogénnosti jednotlivých procesov a postojov je však v Roznerových článkoch z tohto obdobia nespochybnené, prezentovanie mnohosti a rôznorodosti odkazuje napokon, viac alebo menej akcentovanému, no nespochybnenému, k danému celku „umenia socialistického realizmu“.

The study is focused on the literary-critical writings by Ján Rozner published between the mid-1950s and the mid-1960s, which are compiled in the collection of his reviews called Pohľad v zrkadlách (A Look in the Mirrors, 1969). They have all the attributes of the situation in (Czecho)Slovak culture and society cautiously but still moving from the normative paradigm set by the Socialist Realism doctrine to more spontaneous and more pluralist forms. As regards the arts and culture, the liberalization of the social situation was manifested in diagnosing and criticizing the acts of „schematism“ and in gradually undermining the Socialist Realism doctrine, in growing tendencies to see the concept of Socialist literature within a wider context, accenting the independence of the arts from the political power. The latest research into the period of time in question suggests that the process was not homogeneous and linear, but rather discontinuous and heterogeneous, containing obvious relapses, controversies and paradoxes, which is significantly proved in the analyzed Rozner´s writings. Rozner there carries out a consistent analysis of the notions used in the contemporary cultural discourse, because he sees them as the world structure processing medium. His goal is then to restore critical-analytical thinking and to point at the dynamic nature of the cognitive process. One of the central notions related to the immediate present, which makes it different from the past at the same time, is the „multidimensional“, „multifarious“, „multi-individual“ nature of each approach, which helps spread „the freedom of open possibilities“. However, establishing the framework for making the individual processes and attitudes more dynamic, individualistic, heterogeneous is unquestioned in Rozner´s atricles from this period, and presenting the richness and variety eventually refers to the whole of „the Socialist Realist arts“, more or less accented, yet undoubted.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Taranenková, I. 2013. K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 233-243. DOI: https://doi.org/--

APA:
Taranenková, I. (2013). K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) . Slovenská literatúra, 60(3), 233-243. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

LITERARY SITUATION 1954 – 1963, LITERARY CRITICISM, JÁN ROZNER

Licencie / Rights:

Referencie: