Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPovedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch)

To Say More (Self-Construction: Vincent Šikula´s Image in His Autobiographical Writings)

Vladimír Barborík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 209-232

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia je venovaná autobiografickým textom slovenského prozaika Vincenta Šikulu. Sleduje vývin a dobové premeny autorskej sebaštylizácie od spisovateľových prozaických začiatkov v 60. rokoch až do konca jeho života v roku 2001. Vychádza z verejne prístupných zdrojov, teda zo Šikulových nefikčných textov spomienkového charakteru, akými sú napríklad svedectvá o sebe i o iných, biografické črty, eseje, odpovede v rozhovoroch, príspevky v anketách a pod. Pristupujem k nim ako k moderovanej, subjektívnej a preto aj zaujatej reprezentácii. V jednotlivých etapách svojho tvorivého spisovateľského života pristupoval Šikula k vlastnej minulosti i prítomnosti rôznym spôsobom. Podoba takejto seba-prezentácie bola určovaná tak vnútornými, v priebehu rokov sa meniacimi motiváciami a ambíciami, teda snahou zaujať určité miesto v dobovom literárnom a verejnom kultúrnom priestore, ako aj vonkajšími podmienkami a obmedzeniami, ktoré takisto prechádzali vývinom. Vlastný, pre verejnosť určený „portrét autora“ začal Šikula vytvárať už v začiatkoch svojej spisovateľskej dráhy v polovici 60. rokov, v nasledujúcich dvoch desaťročiach prezentoval jeho modifikovanú, zmenenej dobe prispôsobenú verziu, aby v období po roku 1990 nadobudol tento obraz určitú celistvosť a smrťou autora aj definitívnosť. Ani v jednom zo spomenutých období však neprezentoval svoj život spôsobom, ktorý by principiálne protirečil tomu, čo o sebe hovoril predtým či potom; jednotlivé verzie seba samého sa nepopierali, iba sa v každej z nich kládol dôraz na iný aspekt spisovateľovho života.

The study deals with the autobiographical writings by the Slovak prose writer Vincent Šikula. It tracks the development and the contemporary transformations of the author´s self-image from the beginning of his career as a writer in the 1960s until the end of his life in 2001. It builds on widely available sources, i.e. Šikula´s non-fiction writings of memoir nature, such as reflections on himself and others, biographical sketches, essays, the answers in interviews, articles, surveys and so on. I approach them as a Modern subjective and therefore biased representation. The individual phases of his creative life show that Šikula saw his past and present in different ways. The form of his self-presentation was defined by the inner, in the course of time changing motivations and ambitions, that is the efforts to take a certain place in the contemporary literary and public cultural enviroment, as well as the outer conditions and constraints, which underwent changes, too. Šikula began to create his own „portrait of the artist“ meant for the public as early as he embarked on his career as a writer in the mid-1960s, then in the following two decades he presented his modified versioin adjusted to the times, and in the period of time after the year 1990 the image became somehow completed and after his death definite. However, none of the depictions of his life in any of the periods of time mentioned contradicts what he had said about himself previously or would say later, the individual versions of himself did not rule out the others, although in each of them he placed weight on a different aspect of his writer life.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Barborík, V. 2013. Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 209-232. DOI: https://doi.org/--

APA:
Barborík, V. (2013). Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) . Slovenská literatúra, 60(3), 209-232. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

AUTOBIOGRAPHICAL SUBJECT, SELF-CONSTRUCTION, SLOVAK PROSE AFTER THE WW II, THE SOCIAL AND CULTURAL NORMALIZATION

Licencie / Rights:

Referencie: