Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackModernistické variácie žánru balady

Modernist Variations of the Ballad as a Genre

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 177-192

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Žáner balady predstavuje v poézii autorov Slovenskej pomerne frekventovanú lyrickú formu. Na jednej strane signalizuje nadväznosť na tradíciu slovenského romantizmu (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) a cez aspekt sociálnej balady (v tvorbe V. Roya a M. Rázusa) tiež na tvorbu predchádzajúcej realisticko-parnasistickej generácie (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav), na druhej strane je dokladom modernistického chápania druhového synkretizmu a jeho uplatnenia v lyrickej poézii, s akcentom na moment lyrickosti. V baladách slovenských modernistických básnikov (I. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová) došlo k významovému aj funkčnému posunu vo vnímaní tradičných komponentov žánru balady, s inováciami v oblasti sémantiky aj poetiky. Základom inovácie bolo prehodnotenie lyricko-epickej a subjektovo-objektovej povahy balady, s posilnením lyrického a subjektívneho, a takisto iné vnímanie druhového synkretizmu. Súčasťou nového prístupu bola tiež aktualizácia motivického aparátu (motívy pútnika, cesty, viny a trestu, samoty). Báseň Balada od I. Krasku a paralelné rozvitie témy v básni Balada od Š. Krčméryho sú príkladom, že aj napohľad objektivizujúce básne vyjadrovali koncentrovanú subjektívnu výpoveď o psychickej situácii človeka. Iný typ modernistickej baladickej variácie potom predstavuje báseň Balada od Ľ. Groeblovej.

The ballad as a genre represents a relatively frequent lyric form in the poetry of the authors of Slovak literature. On the one hand it signals continuity of the Slovak Romantic tradition (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) and through the social ballad (in the works of V. Roy and M. Rázus) refers to the works of the previous Realist-Parnasist generation (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav), on the other hand it is the evidence of the Modernist way of understanding literary type syncretism and applying it to lyric poetry, with the emphasis put on the lyric element. The ballads of Slovak Modernist poets (I. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová) saw a meaning and function shift in seeing the traditional components of the genre, including innovations in semantics and poetics. The main innovation lay in reassessing the lyric-epic and subject-object nature of the ballad reinforcing the lyric and the subject aspects, and also in a different way of seeing literary type syncretism. The new approach also included the update of the motif catalogue (the motifs of a pilgrim, journey, guilt and punishment, solitude). The poem Balada (Ballad) by I. Krasko and the parallel expansion of the subject in the poem Balada by Š. Krčméry are examples of the fact that even seemingly objective poems carried a concentrated subjective message about the mental state of a human. Another kind of the Modernist ballad variation is then represented by the poem Balada by Ľ. Groeblová.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hučková, D. 2013. Modernistické variácie žánru balady . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.3, pp. 177-192. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hučková, D. (2013). Modernistické variácie žánru balady . Slovenská literatúra, 60(3), 177-192. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

SLOVAK LITERATURE, 20TH CENTURY, GENRE STUDIES, BALLAD, SLOVAK MODERN, IVAN KRASKO, ŠTEFAN KRČMÉRY, ĽUDMILA GROEBLOVÁ

Licencie / Rights:

Referencie: