Informácia o dokumenteIn: Slovenská literatúra, vol. 60, no. 3

Obsah

Detaily:

Rok: 2019

O článku:

ŠTÚDIE Dana H u č k o v á, Modernistické variácie žánru balady 177 Tomáš H o r v á t h, Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja 193 Vladimír B a r b o r í k, Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) 209 ROZHĽADY Ivana T a r a n e n k o v á, K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) 233 Lucia Š t e f l o v á, Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) 244 KRONIKA Za Karolom Tomišom (Vladimír P e t r í k) 253 RECENZIE Tkáčiková, Eva: Slovenská literatúra 9. – 18. storočia (Lenka R i š k o v á) 254 Součková, Marta – Gavura, Ján – Kitta, Richard (ed.): TOP 5 2010: slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii (Martin Š t r b a) 257 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Vtedy na západe, vtedy na východe. Podoby westernového žánru (Jana P á c a l o v á) 260

STUDIES Dana H u č k o v á, Modernist Variations of the Ballad as a Genre 177 Tomáš H o r v á t h, Subject and Madness. Peter Kompiš´s Novel Wanderings of a Great Wizard 193 Vladimír B a r b o r í k, To Say More (Self-Construction: Vincent Šikula´s Image in His Autobiographical Writings) 209 VIEWS Ivana T a r a n e n k o v á, On the Self-Portrait of a Literary Critic in Changing Times (Literary Critic Ján Rozner in the years 1954 – 1963) 233 Lucia Š t e f l o v á, Critical and Historical Reflections on Hana Gregorová´s Work (Comments on Her Debut Book Women) 244 CHRONICLE 253 REVIEWS 254 FROM SCHOLARLY LIFE 257

O vydaní:

Publikované: 1. 2. 2019