Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackMy, vydavatelia

We, Publishers

Jana Pácalová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 115-138

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Cieľom príspevku je poukázať na faktory kultúrneho prostredia, ktoré determinovali podobu a recepciu dvoch paralelných zbierok rozprávok, Slovenských povestí (1858 – 1861) Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského a Slovenských pohádek a pověstí (1857 – 1858) Boženy Němcovej, a to s dôrazom na rozdiely v koncepciách rozprávky a jej vydávaní a hlavne v chápaní vlastnej funkcie a roly subjektmi, ktoré sa tradične označujú ako vydavatelia, resp. editori. Vnímanie rolí a funkcií subjektov týchto procesov (autorská verzus vydavateľská) sa pre podobu sledovaných zbierok ukázalo ako kľúčové – úzko súvisí s romantickými konceptmi autorstva, ako o nich v súvislosti s Rukopisom královédvorským a Rukopisom zelenohorským najnovšie uvažuje David L. Cooper (2012). Kategórie a aspekty súvisiace s falzovaním ako jednou z romantických foriem autorstva, o ktorých píše tento americký bohemista, vo viacerých smeroch zodpovedajú procesom a javom, sprevádzajúcich vydanie Slovenských povestí a ďalej podmieňujú vzťahy slovenských národovcov k nim (užšie recepciu Slovenských pohádek a pověstí). Cez kategórie autentickosti, originality a simulácie možno nahliadať na autorov rozprávok Slovenských povestí v literárnoteoretickom chápaní cez kategóriu autora bez tradičného zaťaženia folkloristickým prístupom, ktorý doteraz odmietal konkretizovať individuálnych autorov týchto rozprávok.

The goal of the article is to show cultural enviroment factors which determined the form and reception of two parallel collections of fairytales, Slovenské povesti (1858 – 1861) by August Horislav Škultéty and Pavol Dobšinský and Slovenské pohádky a pověsti (1857 – 1858) by Božena Němcová, accenting the differences in the concept of fairytales and the publishing of them, and mainly how the subjects traditionally called publishers or editors understood their own function and role. Recognizing the roles and functions of the subjects of the processes (those of authors´ and those of publishers´) proved to be essential for the form of the collections in question – it is closely connected to the Romantic concept of authorship as they have lately been seen in relation to Rukopis královédvorský (Dvůr Králové manuscript) and Rukopis zelenohorský (Zelená Hora manuscript) by David L. Cooper (2012). The categories and aspects related to forgery as one of the Romantic forms of authorship which the American bohemist writes about correspond in several respects with the process and phenomenon accompanying the edition of Slovenské povesti and subsequently condition the Slovak national revivalists´ attitude to the collection (in a narrower sense the reception of Slovenské pohádky a pověsti). The categories such as authenticity, originality and simulation make it possible to view the authors of the fairlytales in Slovenské povesti in the literary-theoretical sense with regard to the category of author without the traditional burden of the folklorist approach, which has so far refused to identify the particular fairytale authors.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pácalová, J. 2013. My, vydavatelia. In Slovenská literatúra, vol. 60, no.2, pp. 115-138. DOI: https://doi.org/--

APA:
Pácalová, J. (2013). My, vydavatelia. Slovenská literatúra, 60(2), 115-138. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

ROMANTICISM, FAIRYTALE, ROMANTIC FORM OF AUTHORSHIP, FORGERY

Práva / Rights:

Referencie: