Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu

Black Romanticism: Slovak Case. Reconnaissance

Joanna Goszczyńska - Anna Kobylińska

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 89-92

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Záujem o čierny romantizmus v posledných rokoch zažíva istú renesanciu. Čierny romantizmus prestáva byť chápaný len ako jeden z prúdov romantizmu. Jeho spätosť s konkrétnym historickým okamihom sa uvoľňuje a súbor jeho dištinktívnych vlastností, ktoré sa dajú zreteľne rozlíšiť, umožňuje vnímať ho ako kategóriu sui generis. Narastajúci počet rozmanitých vedeckých prác potvrdzuje, že v prípade fascinácie tajomnou, nespútanou a temnou stránkou bytia máme dočinenia s omnoho závažnejším fenoménom, než je kultúrna móda. Kategória čierneho romantizmu umožňuje uchopiť a odhaliť celý rad kultúrnych, literárnych a jazykových fenoménov, ktoré sa vymykajú doterajším pokusom systematizovať slovenskú umeleckú tvorbu, vyrastajúcu z duchovného a estetického ovzdušia romantizmu. Na základe materiálu slovenských prameňov je možná takmer úplná rekonštrukcia imaginária čierneho romantizmu s vampírmi, ktorí ho obývajú, s frenetickou koncepciou človeka, démonickou tvárou prírody a dejín, s gotickou scenériou, s praprincípom zla, ktorý je naočkovaný do sveta, s problémom nevyjadriteľnosti a následného jazykového experimentu, umeleckého outsiderstva či svojsky chápanou ľudovosťou.

The interest in Black Romanticism has been experiencing a kind of renaissance in the last years. Black Romanticism is no longer seen as just one of the Romantic movements. Its connection to the particular historical moment is becoming looser and looser and the set of its distinctive features, which can be easily recognized, makes it possible to see it as the sui generis category. The increasing number of various scientific works confirms the fact that in the case of fascination by the mysterious, unchained and dark side of being we face a weightier phenomenon than just a fashion in culture. The Black Romanticism category enables to grasp and reveal a number of cultural, literary and linguistic phenomena which have been resistant to all the attempts to systematize Slovak artistic production stemming from the spiritual and aesthetical atmosphere of Romanticism. The material of the Slovak resources makes it possible to almost completely reconstruct the imaginarium of Black Romanticism including the vampires, who inhabit it, the frenetic concept of man, the demonic face of nature and history, the Gothic scenery, the original evil principle, which has infected the world, the inexpressibility problem and the subsequent language experiment, the artistic outsidership or weird folkiness.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Goszczyńska, J., Kobylińska, A. 2013. Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu. In Slovenská literatúra, vol. 60, no.2, pp. 89-92. DOI: https://doi.org/--

APA:
Goszczyńska, J., Kobylińska, A. (2013). Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu. Slovenská literatúra, 60(2), 89-92. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

BLACK ROMANTICISM, SLOVAK LITERATURE, IMAGINARIUM

Práva / Rights:

Referencie: