Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPrípad Michal Miloslav Hodža

The Case Michal Miloslav Hodža

Joanna Goszczyńska

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2013, 1-18

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 1. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

V centre pozornosti predloženej štúdie stojí lyricko-didaktická náboženská poéma Michala Miloslava Hodžu Vieroslavín, ktorú literárna kritika označila za autorov básnický testament. Cez interpretáciu uvedeného diela sa štúdia snaží preniknúť k podstate idey mesianizmu obsiahnutej v poéme. Poukazuje na východiskové body Hodžovej historiozofie, na jeho vízie o budúcnosti Európy, na skutočnosť, že misiu Slovanov Hodža nespája s vedúcou úlohou Ruska, ale budúcu slovanskú jednotu vidí v rámci Rakúska. Utópia Hodžu sa v porovnaní s inými projektmi vyznačuje dominanciou náboženského prvku. Budúca Európa môže byť vybudovaná výlučne ako dôsledok realizácie evanjelického ducha vteleného do medziľudských vzťahov v rovine kolektívneho života. Krížová cesta Krista a pravdy ním odhalené sa majú stať ukazovateľom pre slovanské národy. Kríž sa stáva symbolom obrodenia, odpúšťania, lásky a zmieru, viera zase jediným trvalým základom, na ktorom možno budovať skutočné ľudské spoločenstvo.

The centre of attention in the present study is the lyric-didactic religious poem by Michal Miloslav Hodža Vieroslavín, which is regarded by literary critics as the author´s poetic testament. They interpreted this particular work of art in order to get to the heart of the idea of Messianism included in the poem. They show what the premises of Hodža´s historiosophy were, what his visions of the future of Europe were, the fact that Hodža did not associate Slavs´ mission with the leading role of Russia, rather, he saw the future union of Slavs within Austria. Hodža´s utopia in comparison to other projects is dominated by the religious element. The future Europe can only be built as a result of the Evangelical spirit been embodied in interpersonal relationships within the social life. Christ´s Way of the Cross and the truths revealed by him are meant to become indicators for the Slavic nations. The cross becomes the symbol of revival, forgiveness, love and reconciliation, whereas faith is the only permanent foundation which real human community can be built on.

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Goszczyńska, J. 2013. Prípad Michal Miloslav Hodža . In Slovenská literatúra, vol. 60, no.1, pp. 1-18. DOI: https://doi.org/--

APA:
Goszczyńska, J. (2013). Prípad Michal Miloslav Hodža . Slovenská literatúra, 60(1), 1-18. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

M. M. HODŽA, VIEROSLAVÍN, MESSIANISM

Práva / Rights:

Referencie: