Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackZastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně)

Pondering Over Hrubín´s Editions (Letters And Poems)

Iva Málková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 438-442

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: cze\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Stať zachycuje zkušenosti z přípravy edice poezie (F. Hrubín Básně, Host 2010) a edice dopisů (Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, Host 2010), které vycházejí jak z vydané básnické tvorby, tak z pozůstalosti Františka Hrubína (je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze). Stať se zaobírá aplikací tradičních edičních postupů (R. Havel, B. Štorek, M. Červenka) při realizaci obou knižních edic. Zastavuje se u problematiky výběru opětovně (básnické sbírky), poprvé (dopisy) zveřejňovaných textů, u kolace dosud vydaných znění, u textologického záznamu variant, u výkladu zjištěných, tradovaných „omylů“. Představuje při kritickém přístupu k ediční přípravě stěžejní, sporná hlediska, podněty pro rozhodování. Promýšlí autorské vícečetné pokusy o „definitivní znění“ sbírky Hirošima a jejich záznamy v Komentáři (v částech Proměny knižních vydání a Časopisecké verze básní). Stať zvažuje otázky úplnosti / výběrovosti zveřejnění dochovaných dopisů, oprávněnost jednostranné versus oboustranné korespondence, vřazení konceptů a opisů, když se nedostává listových originálů. Stať v závěru nastiňuje možnosti editorského postupu při zaznamenání intermediálních vazeb v díle F. Hrubína (knižní, filmové prezentace Zlaté renety a geneze díla v rukopisných variantách).

The article reflects the experience of preparing the edition of poetry (F. Hrubín Básně /Poems/, Host 2010) and the edition of letters (Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty /The Addressee František Hrubín. The Letters Of F. Hrubín, J. Seifert, J. Strnadl, E. Frynta/, Host 2010), which are based on the published Hrubín´s poetry as well as Hrubín´s heritage (it is deposited in Literary archive of The Musuem of Czech Literature in Prague). The article deals with applying the traditional editorial techniques (R. Havel, B. Štorek, M. Červenka) while producing both of the book editions. It ponders over the choice of the texts published again (the collections of poems), for the first time (the letters), over the collation of the published versions to date, over the analytical record of the variants, over the interpretation of the discovered, traditionally held „mistakes“. In terms of the critical approach to the main edition preparation it presents disputable viewpoints, stimuli for assessment. It thinks over the editors´ numerous attempts of „the definite version“ of the collection Hirošima and their notes in Comments (in the parts Proměny knižních vydání /Metamorphoses of the book editions/ and Časopisecké verze básní /Magazine-published poem versions/). The article considers the questions whether the preserved letters should be published completely or selectively, how one-way versus two-way correspondence can be justified, whether the drafts and copies should be included when the letter originals are not available. In conclusion the article outlines possibilities of the editorial approach when recording intermedial relations in F. Hrubín´s work (book or film presentations of Zlatá reneta /Golden Reinette/ and the process of making the work of art in its manuscript variants).

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Málková, I. 2012. Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně). In Slovenská literatúra, vol. 59, no.5, pp. 438-442. DOI: https://doi.org/--

APA:
Málková, I. (2012). Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně). Slovenská literatúra, 59(5), 438-442. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

POETRY EDITION, LETTER EDITION, F. HRUBÍN, TEXT ANALYSIS, CZECH LITERATURE OF THE 20TH CENTURY

Práva / Rights:

Referencie: