Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSoučasné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče

The Contemporary Prospects Of The Text Analysis And Editing Of Silesian Songs By Petr Bezruč

Michal Kosák - Jiří Flaišman

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 428-437

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: cze\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Autoři ve své studii, která je jakýmsi vstupem do problematiky, rekapitulují současný stav poznání a vymezují základní ediční a textologické problémy Slezských písní Petra Bezruče. Na vlastním bezručovském materiále a v konfrontacích s dosavadními edičními řešeními, jak se ustavila v přístupech Oldřicha Králíka, Viktora Ficka, Miroslava Červenky a Břetislava Štorka, se autoři vyrovnávají s některými aspekty domácí ediční praxe a textologické tradice. Ve středu jejich pozornosti jsou způsoby, jak M. Červenka a B. Štorek ve svém vydání Slezských písní (1967) hodnotí cenzurní a autocenzurní vstupy, koruptely, jak se zde ustavuje výchozí text či tzv. text kanonický, v neposlední řadě pak prověřují funkčnost a způsob aplikace pojmů jako historická identita či autorizace. Komentována je i ve své době konkurenční edice O. Králíka, V. Ficka a G. Palase Slezských písní s podtitulem Historický vývoj (1967). V neposlední řadě autoři upozorňují na možnosti plynoucí z širšího vymezení množiny relevantních vydání sbírky, která by se měla stát podkladem pro nové prověření historie textu sbírky (stemmatu). Vedle intencionalistického textologického přístupu k materiálu navrhují autoři zvážit možnosti přístupu orientovaného k sociálnímu fungování textu, naznačují také možnosti plynoucí z jinak definovaného pojetí tzv. vnějších zásahů do textu spojovaných s cenzurou či redakční praxí.

The authors in their study, which is a kind of introduction to the subject, recap on the current state of knowledge and define the basic editing and text analysis issues of Slezské písne /Silesian Songs/ by Peter Bezruč. They use the actual Bezruč´s text material and confrontation of the edition solutions to date, as established in the works of Oldřich Králík, Viktor Fick, Miroslav Červenka a Břetislav Štork, to come to terms with some aspects of the domestic editorial practice and text analysis tradition. The centre of their attention is how M. Červenka and B. Štorek assess the acts of censorship and self censorship and corruptions in their edition of Silesian Songs (1967), how the original text i.e. the canonical text is established, also the way they verify the applicability of and the method of applying the terms such as historical identity or authorization. What is also commented on is the competitor´s edition of Silesian Songs by O. Králík, V. Fick a G. Palas subtitled Historický vývoj /Historical Development/ (1967). The last but not the least the authors draw attention to the possibilities arising from the wider scope of relevant editions of the collection, which should be the base of a new examination of the text history (stemma). Beside the internationalist text analysis approach to the material, the authors suggest that an approach focusing on the social layers of the text should be used, they outline possibilities arising from the otherwise defined concept of so called external interventions into the text related to censorship and editorial practice.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Kosák, M., Flaišman, J. 2012. Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče. In Slovenská literatúra, vol. 59, no.5, pp. 428-437. DOI: https://doi.org/--

APA:
Kosák, M., Flaišman, J. (2012). Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče. Slovenská literatúra, 59(5), 428-437. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

TEXT ANALYSIS, PETR BEZRUČ, SILESIAN SONGS, EDITORIAL PRACTICE, CENSORSHIP, SELF CENSORSHIP, MIROSLAV ČERVENKA, BŘETISLAV ŠTOREK

Práva / Rights:

Referencie: