Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackNávraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov)

Returns: Variations On The Original Themes (Vincent Šikula´s Prose Of The Mid-1970s)

Vladimír Barborík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 393-427

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia je venovaná celku Šikulovej prozaickej tvorby (s výnimkou románových cyklov), ktorú autor písal pre dospelého čitateľa od polovice 70. rokov až do svojej smrti v roku 2001. Ide o druhú fázu autorovej tvorivej činnosti (prvá je zasadená v 60. rokoch). Pozornosť je zameraná na kratšie prozaické žánre, na tú časť autorových prozaických snažení, ktorá má svoje centrum v priestore medzi poviedkou, črtou (zbierky krátkych próz, napr. Pastierska kapsička alebo Pôstny menuet) a novelou (k najlepším prácam tohto obdobia patrí novela Liesky). Ojedinelý pokus o historický román (Matej) je v tomto kontexte skôr výnimkou. Charakteristickou črtou Šikulových prác v tejto fáze tvorby je ich orientácia na minulosť, ktorá má dve podoby. Ide tak o osobnú, individuálnou pamäťou rekonštruovanú minulosť rozprávača, ale aj o minulosť historickú, zachovávanú prostredníctvom nadindividuálnej pamäti národného spoločenstva. Konkrétne texty z tohto obdobia tvorby možno na základe tematických a štruktúrnych príbuzností usporiadať do niekoľkých skupín. V druhej fáze Šikulovej tvorby sme identifikovali tri základné, z diela 60. rokov vychádzajúce varianty rozprávania: (1.) biografické rozprávanie o iných, vedené snahou zachytiť v epickej skratke (niekedy iba na pár stranách) to podstatné, čo by mohlo zastupovať, reprezentovať „celý život“ protagonistu, resp. to, čo sa z neho v pamäti pre ostatných „zachovalo“; (2.) rozprávanie s autobiografickou rozprávačskou štylizáciou; (3.) rozprávanie vystavané na historizujúcej osnove (osudy protagonistov sú „vpletané do dejín“), zväčša využívajúce archetyp cesty a s ním spojený typ protagonistu (tuláci, pútnici, žobráci...), pohybujúceho sa v premenlivom horizonte plánu prostredia, ktorý mu umožňuje „byť pri tom“, teda v dejinách či aspoň na ich okraji. Uvedené tri prístupy k téme sa v konkrétnych dielach kombinujú a prelínajú.

The study deals with the whole of Šikula´s prose (except the novel cycles), which was written for the adult reader from the mid-1970s to the author´s death in the year 2001. It is the second period of the writer´s creative life (the first one being set in the 1960s). The attention is paid to the shorter prosaic genres, to that part of the author´s creative efforts which is placed within the short story, the sketch (the collections of short proses such as Pastierska kapsička /Shepherd´s Purse/ or Pôstny menuet /Fast Minuet/) and the novella (the best works of the period include the novella Liesky /Hazels/). The rare attempt of a historical novel (Matej) is within the given context more or less an exception. The characteristic feature of Šikula´s works in this particular period is focusing on the past, which takes two forms. It is the narrator´s personal past reconstructed by the individual memory as well as the historical past preserved in the superindividual memory of an national community. In particular, the texts of this creative period can be classified into several groups according to similaries in theme and structure. Three basic narration variants based on the works of the 1960s have been identified in the second period of Šikula´s creative work: (1.) the biographical narration of other people motivated by the effort to capture in a short epic genre (sometimes only a few pages) the essence that could represent „the whole life“ of the protagonist or what has „remained“ of him/her in the memory for the others; (2.) the narration with the narrator´s autobiographical role-taking; (3.) the narration based on a historicizing story plan (the protagonists´ life stories are „woven into history“), mostly using the archetype of journey and the related protagonist type (wanderers, vagabonds, beggars...), moving on a changable horizon of the setting plan, which allows him to „be there“, that is in history or at least on the edge of it. The three used approaches to the theme combine and overlap in individual works.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Barborík, V. 2012. Návraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov) . In Slovenská literatúra, vol. 59, no.5, pp. 393-427. DOI: https://doi.org/--

APA:
Barborík, V. (2012). Návraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov) . Slovenská literatúra, 59(5), 393-427. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

NARRATION, AUTOBIOGRAPHICAL ROLE-TAKING, MEMORY, JOURNEY, HISTORY

Práva / Rights:

Referencie: