Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKorešpondencia Jána Kollára ako textologický problém

Ján Kollár´s Correspondence As An Issue Of Text Analysis

Dana Hučková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2012, 338-345

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Listy Jána Kollára bol textologický projekt, ktorý začal editor Jozef Ambruš (1914 – 1993) pripravovať ešte na začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Prvý zväzok vyšiel knižne v roku 1991. Po smrti J. Ambruša prevzal na seba záväzok dokončenia Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorý sám doplnil a čiastočne skontroloval materiály z pozostalosti J. Ambruša. Následne v roku 2008 oslovil Ústav slovenskej literatúry SAV s ponukou na kolektívnu prípravu edície. Od roku 2010 prebieha projekt Listy Jána Kollára II. – III. (príprava edície), ktorého cieľom je spracovanie už pripravených materiálov, ich overenie, doplnenie a záverečné editovanie, avšak aj s prihliadnutím na aktuálny stav poznania o živote a diele J. Kollára. V súlade s pôvodnou koncepciou J. Ambruša pôjde o textologické a edičné spracovanie dvoch zväzkov: listy z rokov 1840 – 1844 (asi 140 jednotiek, zv. 2) a listy z rokov 1845 – 1852 (približne 100 jednotiek, zv. 3). Editované listy opätovne dokladajú Kollárove široké korešpondenčné kontakty s učencami i politikmi rôznych slovanských národov. Práve táto oblasť poskytuje priestor pre ďalší výskum slovensko-slovanských kultúrnych a literárnych vzťahov v 19. storočí.

Ján Kollár´s letters was a text analysis project which the editor Jozef Ambruš (1914 – 1993) had begun to prepare as early as the beginning of the 1970s. The first volume was published as a book in the year 1991. After Ambruš´s death the responsibility to finish it was taken over by Augustín Maťovčík from Slovak National Library in Martin, who himself extended and partly checked the materials left by J. Ambruš. Then in the year 2008 he contacted The Institute of Slovak Literature, Slovak Academy of Sciences and offered them cooperation on preparing the edition. Since 2010 the project Listy Jána Kollára II. – III. (Ján Kollár´s Letters II. - III.) (the edition preparation phase) has been carried out. Its purpose is to process the already prepared materials, verify and complete them, and finalize their editing, of course, with regard to the current state of knowledge of Ján Kollár´s life and work. In line with the original concept of Jozef Ambruš´s it will involve text analysis and editing of two volumes: the letters of the years 1840 – 1844 (about 140 units, vol. 2) and the letters of the years 1845 – 1852 (about 100 units, vol. 3). The edited letters repeatedly give evidence of Kollár´s wide correspondence contacts with refugees as well as politicians from various Slavic nations. This is the area which provides space to further research of Slovak-Slavic cultural and literary relations in the 19th century.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Hučková, D. 2012. Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém. In Slovenská literatúra, vol. 59, no.4, pp. 338-345. DOI: https://doi.org/--

APA:
Hučková, D. (2012). Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém. Slovenská literatúra, 59(4), 338-345. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Ján Kollár (1793 – 1852) – correspondence – text analysis – Slovak-Slavic literary relations

Práva / Rights:

Referencie: